English   Danish

2011/2012  KAN-HR55  Politik, Økonomi og Kultur

English Title
Politik, Økonomi og Kultur

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Christopher John Mathieu - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Når faget er afsluttet bør de studerende på en sofistikeret måde kunne:
  • Identificere makrosociale udviklinger og hvad det er, som driver disse udviklinger og tolke, hvad de kan indebære for en konkret organisation eller virksomhed.
  • Anskue hvilke påvirkningsmuligheder, man har for - på virksomheds- eller på større kollektive foreningsniveau - at påvirke disse udviklinger eller deres lokale konsekvenser.
  • Identificere konkurrerende og modsatrettede udviklinger i samfundet og verden og se, hvilke handlingsmuligheder dette åbner for.
  • Identificere og være i stand til at tage stilling til de etiske problemstillinger.
  • At kende både den aktuelle juridiske regulering af de udvalgte emne, som er behandlet i faget, og de politiske processer som ligger bag lovgivningen på nationalt og EU niveau.
Eksamen
Individuel hjemmeopgave
Eksamen:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Eksamination
Individuel hjemmeopgave (max. 10 sider). Bedømmes af underviseren alene.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget fokuserer på de makrofaktorer, som påvirker HRM og stammer fra tre forskellige "sfærer" – for det første de makro-økonomiske ændringer på både nationalt og globalt niveau, for det andet de grundlæggende socio-kulturelle forandringer i samfundet, som påvirker vores opfattelse af arbejde og personlig udvikling, og for det tredje de krav og forskrifter fra den politiske sfære (national eller EU), der udgør den ydre ramme, HRM opererer indenfor.

Undervisningsformer
Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem forelæsninger, øvelser, casediskussioner og gæsteindlæg.
Litteratur

xxx