English   Danish

2011/2012  KAN-HR58  Strategisk HRM

English Title
Strategisk HRM

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Frans Bevort - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at kunne:
- Udvise indgående kendskab til HRM som forsknings- og praksisfelt set i et teoretisk og strate-gisk virksomhedsperspektiv.
- Forholde sig kritisk og refleksivt til HRM-feltets teoretiske fundament og konkrete praksis set i forhold til alternative positioner og rationaler fra andre fagområder og interessegrupper.
- Demonstrere et grundliggende kendskab til den lovgivning, der er relevant i forhold til vareta-gelsen af klassiske HR-kerneydelser.
- Deltage i en akademisk, evidensbaseret dialog omkring nytteværdien af HRM-aktiviteter.
- Udvise evne til kritisk vurdering af såvel som konkret anvendelse af centrale forskningsmeto-der, der finder anvendelse inden for (HRM-)forskning i fagets temaer.

Eksamen
Individuel hjemmeopgave max. 5 sider
Eksamen:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Eksamination
Individuel eksamen. Max. 5 sider pr. studerende. Bedømmes alene af underviseren.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Dette faggiver en introduktion til HRM som en strategisk og professionel praksis og et akademisk forskningsområde. Faget følger praksis og den HRM-cyklus, som blandt andet omfatter: Rekruttering og integration af nye medarbejdere, kompetenceudvikling/uddannelse, motivation og fastholdelse samt afskedigelse af medarbejdere. Faget indeholder et overblik over HRMs historiske udvikling både som praksis og fagområde. Fagets udgangspunkt er, at HRM fortsat skal udvikle sig som en strategisk praksis.
Undervisningsformer
Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem forelæsninger, øvelser, casediskussioner og gæsteindlæg.

Litteratur

NB: litteraturen er vejledende

Strategisk HRM:

Grundbog, Henrik Holt Larsen, HRM licence to work – arbejdslivets tryllestøv eller håndjern? 2. udg.

Samt artikler