English   Danish

2011/2012  KAN-KAN  Kandidatafhandling

English Title
Master' Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 30 ECTS (900 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi
Kursusansvarlig
 • Nanna Mik-Meyer - Institut for Organisation
Fagområde/Category
 • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information and Knowledge Management
 • Markedsføring/Marketing
 • Organisation/Organization
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Læringsmål for kandidatafhandlingsforløbet er opstillet i to aspekter. Det ene vedrører det metodiske udbytte af arbejdet med afhandlingen; det andet vedrører de elementer, afhandlingen skal bestå af.
Karakteren 12 gives, når kandidatafhandlingen på fremragende vis, dvs. med ingen eller få uvæsentlige mangler, lever op til følgende krav:

Metode
• Opstille og afgrænse en problemstilling under CM(psyk.)’s fagområde, der kan behandles inden for afhandlingens rammer.

• Forklare undersøgelsesmetoden, herunder sammenhængen mellem problemformulering, metode, teori, evt. empiri, analyse og konklusion.

• Udvælge og bearbejde teori, der bruges til formulering af problemet, analyse og konklusion.

• Udvælge og bearbejde primære og sekundære kilder, der anvendes i analysen og besvarelse af spørgsmålet.

• Håndtere en iterativ proces, hvor bearbejdning af viden og formulering af spørgsmål er gensidigt influerende.

• Forklare den overordnede sammenhæng i et videnskabsteoretisk perspektiv.

Indhold
 • Afhandlingen er styret af en for uddannelsen relevant problemformulering udviklet af den studerende.
 • Besvarelsen er afgrænset, således at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen.
 • Der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og konklusion, således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.
 • Der er en diskussion af og begrundelse for valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri (hvis empiri indgår).
 • Afhandlingen bygger på den for emnet relevante (forsknings-)litteratur.
 • Afhandlingen reflekterer kritisk over de(n) valgte teori(er), metode(r) og empiri (hvis empiri indgår) samt vurderer deres anvendelighed for besvarelsen af problemformuleringen.
 • Der er konsistens, således at valg og anvendelse af teori og empiri indgår i et samspil med hinanden og kompletterer vidensproduktionen (gælder empiriske kandidatafhandlinger).
 • Afhandlingen diskuterer de præmisser, teorierne bygger på, og disse præmissers betydning for, hvilken viden der kan skabes (gælder især teoretiske afhandlinger).
 • Der er dokumentation og/eller argumentation for påstande i analyse og konklusion.
 • I analysen indgår overvejelser om, hvordan afhandlingens egne resultater ligner og/eller adskiller sig fra andre lignende undersøgelser på området.
 • Afhandlingen viser forståelse af sammenhænge inden for emnets kontekst samt perspektiverer og generaliserer egne resultater til andre lignende situationer uden for den aktuelle kontekst.
 • Afhandlingen bidrager med et nyt perspektiv, f.eks. ved at kendt teori anvendes på ikke tidligere undersøgt empiri, ny (kombination af) teori anvendes på et kendt problem.
Eksamen
Kandidatafhandling
Kandidatafhandling:
Vurdering Afhandling
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin og Vintertermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 45 minutter

Kandidathandlingen kan skrives på dansk eller engelsk. Kandidatafhandlingen skal indeholde et resumé af afhandlingen affærdiget på engelsk, hvis den er skrevet på dansk, jf. retningslinjer i studienævnets manual og "Retningslinjer for kandidatafhandlingskontrakter ved kandidatuddannelser på CBS". Er afhandlingen skrevet på engelsk, skal resuméet affattes på dansk. Resuméet indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Der vil ved bedømmelsen af kandidatafhandlingen blive lagt vægt på stave- og formuleringsevne, jf. dog § 12, stk. 2.

Eksamination
Prøven i kandidatafhandlingen bedømmes med ekstern censur og har form af en mundtlig eksamination på grundlag af en skriftlig afhandling. Kandidatafhandlingen skal omfatte max. 80 normalsider for én studerende, og max. 120 normalsider for to og tre studerende. Studienævnet fastsætter nærmere retningslinjer for det mundtlige forsvar i en manual. Ved bedømmelsen medvirker vejlederen (hvis flere vejledere dog alene hovedvejlederen) samt én ekstern censor. Bedømmelsens resultat er et udtryk for en helhedsvurdering af den skriftlige afhandling (inkl. resuméet), den mundtlige eksamination samt den studerendes stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold dog vægter tungest. Udarbejdelsen af afhandlingen kan ske individuelt eller af to eller tre studerende i fællesskab. Den mundtlige prøve foregår som en individuel prøve af 45 minutters varighed. Der afholdes ikke ordinære eksaminer i juli måned.

For omprøve gælder følgende bestemmelser:
Hvis afhandlingen er udarbejdet af én studerende, og denne ikke består, betragtes afhandlingen som ikke-acceptabel. Forud for omprøven skal der derfor ske en fornyet gennemarbejdning af afhandlingen med henblik på en forbedring af dette. Som grundlag herfor afgiver eksaminatorerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af afhandlingen.
Hvis afhandlingen er udarbejdet af to eller tre studerende, og en studerende ikke består, skal vedkommende til en mundtlig omprøve.
Hvis afhandlingen er udarbejdet af to eller tre studerende, og ingen af de studerende opnår en beståelseskarakter, betragtes afhandlingen som helhed som ikke-acceptabel. Forud for omprøven skal der derfor ske en fornyet gennemarbejdning af afhandlingen med henblik på en forbedring af dette. Som grundlag herfor afgiver eksaminatorerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af afhandlingen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Workshop.
Undervisningsformer
Se nedenfor.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger/workshops 5 timer
Vejledning 21 timer
Udarbejdelse af afhandling 874 timer