English   Danish

2011/2012  KAN-MINIPRO  Integreret miniprojekt i Forandringsledelse og Interventionsmetoder i psykologien

English Title
Integrated Project in Change Management and Intervention

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 22,5 ECTS (675 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi
Kursusansvarlig
 • Signe Vikkelsø - Institut for Organisation
Fagområde/Category
 • Erhvervspsykologi/Business psychology
 • Organisation/Organization

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved eksamen skal den studerende demonstrere evne til at:
 • Identificere en organisatorisk forandringsproblemstilling
 • Foretage en teoretisk baseret analyse af forandringsproblemstillingen knyttet til fagets forandringsfænomener
 • Sammenligne og vurdere relevante teoriers forklaringskraft i relation til forandringsproblemstillingen
 • Udvælge, vurdere og anvende relevante teorier og interventionsmetoder til løsning af forandringsproblemet
 • Opstille en konkret, realistisk interventionsplan i relation til forandringsproblemet. Planen skal specificeres med hensyn til forberedelse, gennemførelse og opfølgning af interventionen
 • Vurdere interventionsplanens forudsætninger, styrker og svagheder
Forudsætninger
None
Eksamen
Integreret miniprojekt i Forandringsledelse og Interventionsmetoder i psykologien
Integreret miniprojekt i Forandringsledelse og Interventionsmetoder i psykologien:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni og August
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 20 minutter
Prøven bedømmes med ekstern censur og har form af et skriftligt miniprojekt udarbejdet individuelt eller i grupper á max. 5 personer. Projektet må have en længde på max. 10 normalsider. Inden for rammerne af det udarbejdede projekt afholdes der individuel 20 minutters mundtlig eksamen, hvorefter hver studerende ud fra en samlet bedømmelse af det skriftlige miniprojekt og den mundtlige præstation bedømmes ud fra 7-trinsskala (helhedsbedømmelse).

Den ordinære eksamen finder sted i maj/juni og syge-/omprøven finder sted i august.

Ved omprøven indleveres omarbejdet projekt. Sygeprøven følger samme bestemmelser som ordinær prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Semestrets gennemgående tema er ”forandringsprocesser” og består af følgende fag:

Forandringsledelse:

Faget fokuserer på udvalgte organisatoriske forandringsproblemstillinger såsom fusioner, downsizing, indførelse af ny teknologi og imageproblemer. I tilknytning hertil behandles centrale klassiske og nyere forandringsteorier samt metoder og værktøjer, der kan tages i anvendelse for at styre og facilitere forandringsprocesser. Kurset vil med udgangspunkt i forandringscases øve de studerende i at anvende teori og metode til at anlægge en reflekterende, analytisk tilgang til organisatorisk forandring.

Interventionsmetoder i psykologien:

Faget fokuserer på metoder til at udforske, intervenere i og evaluere social- og organisationspsykologiske fænomener. Det sker gennem diskussion og afprøvning af klassiske socialpsykologiske eksperimenter, reflekterende praksisteori, proceskonsultation, teambuilding, konfliktløsning og evalueringsmetoder. Formålet er at give den studerende indblik i og konkret erfaring med centrale, klassiske og nyere undersøgelses- og interventionsmetoder med henblik på at kunne analysere og vurdere metodernes principper, forudsætninger og implikationer. Her igennem sættes den studerende i stand til at kunne udvælge og tilrettelægge konkrete interventionsmetoder i relation til organisatoriske forandringsopgaver.

Integreret miniprojekt:

Miniprojektet er centreret omkring en konkret selvvalgt empirisk case og trækker på emner og tekster fra fagene Forandringsledelse og Interventionsmetoder i Psykologien. Formålet med det integrerede projektarbejde er at koble identifikation og analyse af et konkret organisatorisk forandringsproblem med udformning af en argumenteret interventionsplan. Samtidig er det formålet at opøve evnen til at formulere en præcis og kortfattet konsulentrapport. Dette sker dels gennem et gruppebaseret projektarbejde omkring en selvvalgt empirisk case, dels gennem klyngevejledningsseancer, hvor grupperne fremlægger og diskuterer de konkrete problemstillinger med feedback fra underviser.

Undervisningsformer
Forandringsledelse:
Holdundervisning, gæsteforelæsninger og cases

Interventionsmetoder i psykologien:
Forelæsninger, øvelser og vejledningssessioner

Integreret miniprojekt:
Klyngevejledning

Semestrets 675 SAT fordeles på deltagelse og forberedelse til undervisningen i semestrets to fag samt til udarbejdelse af det integrerede miniprojekt.
Litteratur

Indikativ

Interventionsmetoder i psykologien:

Bogkøb

 • Anderson, Donald, L. (2010).Organization development: The process of leading organizationalchange.Sage: London.
 • Campbell, David, & Huffington, Claie (Eds.) (2008).Organizations connected. Handbook ofsystemic consultation.London: Karnac Books.
 • Dahler-Larsen, P. & H. K. Krogstrup (2003).Nye Veje i Evalueringen.Systime Academic.

Kompendium

Download

 • Fremgår af lektionsplan på CBSlearn

Forandringsledelse:

 • Kompendium og download (fremgår af lektionsplan på CBSlearn)