English   Danish

2011/2012  KAN-MLEK_KOM1  Ledelses- og medarbejderkommunikation

English Title
Ledelses- og medarbejderkommunikation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Anne Marie Bülow - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Underviser: Leif Pjetursson
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Formålet med undervisningen er at de studerende får viden om moderne ledelseskommunikation, både for top- og mellemledere, og kommunikation mellem medarbejdere.

De studerende skal opnå indsigt i udviklingen af vidensamfundet og herunder de ændringer der er sket strukturelt, kulturelt, ledelses- og styringsmæssigt i danske og multinationale virksomheder, og kompetence i at analysere de kommunikationsmæssige effekter som det har medført.

De studerende skal udvikle evne til at identificere og analysere centrale problemstillinger der indgår i kommunikationen i de forskellige kontekster som virksomheder og deres medarbejdere befinder sig i.


Den studerende skal kunne
  • demonstrere viden om, indsigt i og kompetence til at analysere forskellige kommunikationstyper i virksomheder
  • vælge, begrunde og anvende nuanceret og præcist en teoretisk forståelsesramme der er relevant for den problemstilling som indgår i eksamenscasen
  • indsamle og kritisk vurdere relevante og centrale kilder til behandling af den valgte probelmstilling i eksamenscasen
  • præsentere problemstillingen, analyse og konklusioner i en form der opfylder den akademiske genres form- og sprogkrav
Forudsætninger
Noget kendskab til organisation.
Eksamen
Ledelses- og medarbejderkommunikation
Ledelses- og medarbejderkommunikation:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 30 minutter
Eksamination
Fri skriftlig case med individuelt mundtligt forsvar
Casematerialet indsamles i løbet af semestret. Opgaven skrives normalt i grupper a 4 studerende og afleveres i begyndelsen af januar, jf. eksamensplanen.
Omfang/varighed
Opgavebesvarelsen skal have et omfang af maks. 5 sider a 2275 typeenheder pr. studerende. Til det mundtlige forsvar afsættes 30 minutter pr. studerende, inkl. votering og feed-back.

Syge-/omprøve
• Hvis en studerende rettidigt har afleveret hjemmeopgaven, men ikke kan deltage i det mundtlige forsvar pga. sygdom, kan den studerende indstille sig til syge-/omprøve i det mundtlige forsvar i samme eksamenstermin på baggrund af den rettidigt afleverede hjemmeopgave. En kopi af (gruppe)opgaven skal genindleveres (der må ikke rettes i opgaven) til den frist der fremgår af eksamensplanen for syge-/omprøver
• Studerende der pga sygdom ikke har afleveret hjemmeopgaven, og studerende der ikke har bestået den prøven i sin helhed (den skriftlige og den mundtlige del skal vurderes samlet)- omgængere - kan indstille sig til en syge-/omprøve, der afvikles som en 4 timers skriftlig stedprøve med alle hjælpemidler på CBS’s PC.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

På kurset introduceres de studerende for de to videnskabsteoretiske hovedparadigmer som har stor indflydelse på moderne ledelseskommunikation og som temmelig nøje også afspejler den samfundsmæssige udvikling gennem godt 100 år: Den klassiske ledelsestradition (1900-1950'erne) , den moderne (1960erne og 1970'erne), den symbolsk fortolkende (1980'erne) og den post moderne fra 1990, herunder nyere systemisk teori, socialkonstruktivisme dekonstruktion og narrativ teori.
De studerende arbejder med en række centrale emner inden for ledelses- og medarbejderkommunikation: udvikling af den moderne organisation - og behovet for nye kommunikative kompetencer, udvikling af ledelsesbegrebet og lederroller, den moderne systemiske, anerkendende procesleder, strategisk ledelseskommunikation - herunder kultur- og værdikommunikaton, dialogisk ledelse - herunder samtaletyper og teamkommunikation, kommunikation af forandringer og intern krisekommunikation.

Formålet med undervisningen er at de studerende får viden om moderne ledelseskommunikation, både for top- og mellemledere, og for kommunikation mellem medarbejdere.

De studerende skal opnå indsigt i udviklingen af vidensamfundet og herunder de ændringer der er sket strukturelt, økonomisk, ledelses- og styringsmæssigt i danske og multinationale virksomheder, og kompetence i at analysere de kommunikationsmæssige effekter som det har medført.

De studerende skal udvikle evne til at identificere og analysere centrale problemstillinger der indgår i kommunikationen i de forskellige kontekster som virksomheder og deres medarbejdere befinder sig i

Undervisningsformer
Undervisningen veksler mellem læreroplæg, plenumdialoger, gruppearbejde, studenteroplæg og øvelser. Desuden kobles der efter efterårsferien field work til kurset med den hensigt at de studerende i grupper a 3-4 finder en virksomhed og identificerer en relevant ledelses-medarbejder problemstilling, som de efterfølgende skriver eksamensopgave i.
Litteratur

Vejledende foreløbig litteraturliste:

George Cheney et al: Organizational Communication. Waveland 2004

Carsten Hornstrup et al.: Systemisk ledelse, Dansk Psykologisk Forlag, 2005

Leif Pjetursson, Når ledelse er kommunikation, Lindhardt og Ringhof Business 2011

Desuden anvendes et kompendium med diverse tekster om ledelses- og medarbejderkommunikation i et klassisk og systemteoretisk/konstruktivistisk lys.