English   Danish

2011/2012  KAN-MLEK_KOM4  Markedskommunikation

English Title
Markedskommunikation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Anne Marie Bülow - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Formålet med undervisningen er at give de studerende indblik i principper for marketing og marketingkommunikation. De studerende skal få forståelse for, hvorledes centrale teorier og begreber har betydning for den konkrete arbejdsproces inden for marketingkommunikation med fokus på budskabsudformningen.
Eksamen
Markedskommunikation
Markedskommunikation:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter
Eksamination
Mundtlig individuel prøve på baggrund af en skriftlig projektopgave. Opgaven baseres på en selvvalgt problemstilling og kan udarbejdes individuelt eller i grupper a (normalt) 2 studerende.
Der gives 1 times vejledning pr. studerende.
Ved individuel aflevering skal opgaven have et omfang på maks. 12 sider a 2275 typeenheder. Ved aflevering parvis skal opgaven have et omfang på maks. 18 sider a 2275 typeenheder.
Opgaven afleveres senest 2 uger efter undervisningens afslutning jf eksamensplanen. Den mundtlige prøve varer 20 minutter inkl. votering og feed-back.

Til projektet og den mundtlige eksamen skal den studerende kunne
• formulere en relevant problemstilling inden for kursets indholdsmæssige rammer
• begrunde valget af metoder og teorier
• vise evne til at analysere forbrugsprocesser og forbrugerkultur og koble dem til markedskommunikationsmæssige overvejelser.
Der foretages en helhedsvurdering af projektet og den mundtlige præstation.

• Syge-/omprøve afvikles som den ordinære prøve.
• Hvis den studerende rettidigt har afleveret den skriftlige projektopgave, men ikke kan deltage i det mundtlige forsvar pga. sygdom, kan den studerende indstille sig til syge-/omprøve i det mundtlige forsvar på basis af samme – eventuelt forbedrede – projektopgave i samme eksamenstermin, jf. eksamensplanen for syge-/omprøver.
• Hvis den studerende ikke har bestået eksamen (den skriftlige besvarelse og den mundtlige præstation skal vurderes samlet) kan vedkommende indstille sig til reeksamen på baggrund af den samme - evt. forbedrede - eller en ny projektopgave i samme eksamenstermin, jf. eksamensplanen for syge- omprøver.


Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget sætter fokus på marketingkommunikation med lige vægt på marketing og kommunikation. Den typiske marketingkommunikationsproces analyseres, hvorved de studerende får forståelse for sammenhængen mellem centrale overvejelser for marketingmixet og den valgte kommunikationsform. De studerende får således indblik i strategiske overvejelser omkring differentieringsstrategier og de konsekvenser som de har for den konkrete reklame/kommunikationsudform­ning. De studerende øves i at foretage sproglige analyser af markedskommunikationstekster med det formål at kunne gennemskue egne og konkurrenters marketingstrategiske overvejelser, og i at bedømme mulige valg i kommunikationens udformning.

Undervisningsformer
Forelæsninger m.v.