English   Danish

2011/2012  KAN-MLETOT_TT2  Økonomisk sprog

English Title
Økonomisk sprog

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 12,5 ECTS (375 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Placering Efterår , Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Lill Ingstad - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Undervisningens formål er at de studerende skal tilegne sig kompetence til at oversætte økonomiske og finansielle tekster af høj kompleksitet til og fra dansk. Med henblik herpå skal de tilegne sig kontrastiv viden om økonomiske og finansielle forhold og teksttyper samt økonomisk og finansielt sprogbrug i Danmark og i udvalgte engelsktalende sprogområder, og de skal kunne anvende og forholde sig kritisk til centrale teorier inden for oversættelse og terminologi samt kunne foretage sprogrevision og informationssøgning.
Eksamen
Økonomisk sprog
Økonomisk sprog:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 24 timer

Målbeskrivelse
Det overordnede kriterium for vurdering af en oversættelses kvalitet er kommunikationens vellykkethed.
Kommunikationen anses for at være lykkedes maksimalt når en modtager med målsproget som modersmål og uden kendskab til kildesproget uden videre kan forstå målsprogstekstens budskab med så mange detaljer som det er muligt at få med i en oversættelsessituation, og når sproget flyder som i en tekst forfattet på hans eget sprog.
Den studerende skal inden for de behandlede områder kunne
• gengive et fagspecifikt indhold af høj kompleksitet på målsproget så præcist som den konkrete oversættelsessituation tillader
• anvende et stort, varieret og nuanceret ordforråd, herunder den korrekte fagterminologi
• overholde de sproglige og stilistiske konventioner som er typiske for de enkelte genrer
• udtrykke sig på engelsk og på dansk i overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning, morfologi, syntaks og ortografi
• tilpasse målsprogsteksten til modtageren, situationen og tekstens funktion, fx i forbindelse med forskelle i systemer og kultur de to sprogområder imellem.
Til det mundtlige forsvar skal den studerende desuden kunne
• redegøre for de saglige forhold der omhandles i teksten og placere teksten i en større faglig sammenhæng
• identificere oversættelsesproblemer begrundet i sprogenes forskellighed og i forskelle i systemer og kultur de to sprogområder imellem
• vurdere centrale teorier og forskellige strategier til løsning af sådanne oversættelsesproblemer og argumentere for sit valg af strategi
• redegøre for sin informationssøgningsproces og argumentere for sine valg i den konkrete situation
• kommunikere flydende og ubesværet på eksaminationssproget med en høj grad af sproglig korrekthed
• deltage selvstændigt og aktivt i situationen og indgå i en dialog.

Eksamination
Skriftlig individuel hjemmeopgave med mundtligt forsvar. Den skriftlige del af opgaven omfatter oversættelse til og/eller fra dansk af en økonomisk tekst.
Omfang/varighed
Den udleverede tekst har et omfang af maks. 2 sider. Der gives 24 timer til udarbejdelse af den skriftlige opgavebesvarelse, hvorefter opgaven afleveres jf. eksamensplanen.
Til det mundtlige forsvar afsættes 20 minutter inkl. votering og feed-back.

Sprog
Det mundtlige forsvar afholdes som udgangspunkt på engelsk.

Bedømmelse Der gives 1 karakter som en helhedsvurdering af den skriftlige og mundtlige præstation.

Syge-/omprøve
• Syge-/omprøve afvikles som den ordinære prøve.
• Hvis en studerende rettidigt har afleveret hjemmeopgaven, men ikke kan deltage i det mundtlige forsvar pga. sygdom, kan den studerende indstille sig til sygeprøve i det mundtlige forsvar i samme eksamenstermin på baggrund af den rettidigt
afleverede hjemmeopgave. Opgaven skal genindleveres jf. eksamensplanen for syge-/omprøver.
• Hvis en studerende rettidigt har afleveret hjemmeopgaven, men udebliver fra det mundtlige forsvar, gives karakteren -3, og den studerende kan indstille sig til omprøve i en NY opgave i samme eksamenstermin, jf. eksamensplanen for syge-/omprøver.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I undervisningen arbejdes der med centrale områder inden for økonomi, investering og finansiel rapportering, der er relevante for bl.a. en translatørs virksomhed. Hovedvægten i undervisningen lægges på forståelse af økonomiske og finansielle forhold, komplekse tekster inden for fagområdet, oversættelsesteori og skriftlig oversættelse til og fra dansk. Den studerende trænes endvidere i informationssøgning samt i at anvende terminologiske metoder.

Undervisningsformer
emneintroducerende forelæsninger, diskussion af skriftlige oversættelsesopgaver, terminologi- og oversættelsesøvelser individuelt og i grupper, oversættelsesworkshop, arbejde med termbaser
Arbejdsbelastning
Undervisning 30 timer
Forberedelse 150 timer
Workshop på 1. sem. inkl. forberedelse 12 timer
Oversættelsesopgaver 60 timer
Eksamen 123 timer
Litteratur
Reid & Myddleton: The Meaning of Company Accounts, 8th ed. 2005 or later
Valdez & Molyneux: An Introduction to Global Financial Markets, 6th edition 2010.
Lise Mourier: Translating Economic Texts and Financial Statements, CBS 2011 (Compendium).