English   Danish

2011/2012  KAN-MLE_SPROG3  Intersproglig vidensformidling (EN, FR, TY, SP)

English Title
Intersproglig vidensformidling (EN, FR, TY, SP)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
 • Fransk
  Elsebeth F. Lange - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
 • Spansk
  Louise Denver - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
 • Tysk
  Mette Skovgaard Andersen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
 • Engelsk
  Susanne Askham - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
Fagområde/Category
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Formålet med undervisningen er at de studerende skal kunne formidle viden om komplekse erhvervsrelevante emner til og fra en fremmedsproget kontekst. De skal kunne samle, bearbejde og oversætte information om interkulturelle problemstillinger og formidle den præcist og målrettet til en nærmere defineret målgruppe.
Eksamen
Intersproglig vidensformidling
Intersproglig vidensformidling (EN, FR, TY, SP):
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 30 minutter

Målbeskrivelse
De studerende skal kunne
• dokumentere overblik over et bestemt emne
• uddrage essensen af kildematerialet og gengive den præcist på målsproget
• tilpasse budskabet til den pågældende kommunikationssituation og relatere budskabet til modtagerens forståelsesramme
• strukturere og formidle denne viden på korrekt dansk eller fremmedsprog under overholdelse af konventionerne for den pågældende teksttype
• oversætte grammatisk og idiomatisk korrekt samt meningsmæssigt dækkende mellem dansk og fremmedsproget med anvendelse af relevante oversættelsesstrategier.

Ved det mundtlige forsvar skal den studerende derudover kunne
• redegøre for sin informationssøgningsproces og argumentere for sine valg i den konkrete formidlingssituation
• argumentere for de strategiske valg, både hvad angår målgruppetilpasningen og oversættelsesteoretiske aspekter
• kommunikere flydende og ubesværet på eksaminationssproget med en høj grad af sproglig korrekthed
• deltage selvstændigt og aktivt i situationen og indgå i en dialog.

Eksamination
Skriftlig individuel hjemmeopgave med mundtligt forsvar.
På baggrund af en nærmere defineret kommunikationssituation skal de studerende skrive en eller flere tekster på dansk og/eller på fremmedsproget. Oversættelse til eller fra dansk indgår som et obligatorisk element. Omfang/varighed
Opgavebesvarelsen skal have et omfang af maks. 4 sider a 2275 typeenheder inkl. en oversættelse til eller fra dansk på ca. ½ side.
Til opgavens besvarelse gives 7 dage (inkl. weekend), hvorefter besvarelserne afleveres jf eksamenplanen. Det mundtlige forsvar finder tidligst sted 1 uge efter afleveringen af den skriftlige opgave; hertil afsættes 30 minutter inkl. votering og feed-back.

Sprog Det mundtlige forsvar afholdes på dansk eller fremmedsproget efter den studerendes ønske

Syge-/omprøve
• Syge-/omprøve afvikles som den ordinære prøve. Der stilles en ny opgave og der skal udarbejdes et nyt oplæg, jf. eksamensplanen, dog kan en studerende der rettidigt har afleveret hjemmeopgaven, men ikke kan deltage i det mundtlige forsvar pga. sygdom indstille sig til sygeprøve i det mundtlige forsvar i samme eksamenstermin på baggrund af den allerede afleverede hjemmeopgave. Opgaven skal genindleveres til den frist der gælder for reeksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Den overordnede teoretiske ramme udgøres af teorier om interkulturalitet, faglig formidling og oversættelse.
Der arbejdes med emner som indgår i relevante professionelle kommunikationssituationer mellem danske og fremmedsproglige målgrupper. Ud fra en given problemformulering og på baggrund af selvstændig indsamling af større tekstmængder udarbejder de studerende tekster på dansk eller fremmedsproget hvor såvel vidensformidlingen som oversættelsen indgår som væsentlige elementer.
Undervisningsformer
Forelæsninger m.v.
Litteratur
Se nærmere oplysninger for de enkelte sprog på fagets side på LEARN