English   Danish

2011/2012  KAN-MLM_44  Globaliseringen, det europæiske samarbejde, virksomhederne og public affairs / lobbyisme

English Title
Globalisation, European integration, business and public affairs / lobbying

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Ændringer i skema kan forekomme Onsdag 08.00-9.40, uge 6-15
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
 • Katrine Ravn Jørgensen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Underviser: Lars Abel, sekretær: Tine Silfvander (ts.iadh@cbs.dk)
Fagområde/Category
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • Politisk ledelse, offentlig forvaltning og international politik/Political leadership, public management and international politics
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
 • har opnået indblik i, hvordan globaliseringen og internationale forhold/institutioner konstant påvirker erhvervsklimaet
 • har opnået forståelse af, hvordan væsentlige dele af erhvervslovgivningen tilvejebringes gennem det europæiske samarbejde, primært EU, og hvordan lovningsprocessen foregår indenfor centrale erhvervsområder
 • har forståelse for og selvstændigt kan deltage i udviklingen af en virksomhedsstrategi i en virksomhed
 • har opnået generel forståelse for, hvordan en virksomhed selv kan få indblik i og opnå indflydelse på den europæiske lovgivningsproces
 • kan reflektere over, hvordan virksomheden selv fremstår overfor omverdenen (CSR)
 • kan fremkomme med forslag til, hvordan virksomhedens ledelse aktivt indsamler informationer og selv aktivt søge at påvirke udarbejdelsen af regler, som måtte øve indflydelse på virksomhedens fremtidige udvikling
 • selv kan bidrage til udviklingen af de nødvendige redskaber i en virksomhed, som sikrer en aktiv dialog med myndigheder / beslutningstagere, herunder bl.a. udforme en handlingsplan for virksomhedens public affairs indsats
Forudsætninger
Bestået BA og viden om det europæiske samarbejde f.eks. som led i Europæiske Studier (IKK)
Globaliseringen, det europæiske samarbejde, virksomhederne og public affairs / lobbyisme:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer
Eksamination
4-timers individuel skriftlig eksamen. Med hjælpemidler på egen PC. Syge/omprøven foregår som den ordinære eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hovedparten af den virksomhedsrelevante lovgivning vedtages på EU-niveau. Samtidig indebærer globaliseringen og udviklingen af de internationale og europæiske institutioner G20, EU m.fl.), ikke mindst i forbindelse med udviklingen i den internationale handel (WTO), den finansielle krise (IMF m.fl.) etc., at erhvervslivet nødvendigvis må have øget forståelse for de krav, udviklingen stiller til virksomhedernes strategiske planlægning.

Med udgangspunkt i en business-tilgang gennemgås den aktuelle udvikling i det globale, internationale samfund og det europæiske samarbejde.

Samtidig fokuseres særligt på, hvordan virksomhederne kan følge med i og søge indflydelse på udviklingen, f.eks. gennem lobbyisme (primært i Bruxelles). Lobbyisme og Public Affairs drøftes ud fra en teoretisk og praktisk tilgang, ligesom begrebet CSR – Corporate Social Responsibility – belyses.

Undervisningsformer
Faget gennemføres som forelæsninger, studenterpræsentationer, dialog og case-diskussioner.
Yderligere oplysninger

Der fokuseres meget på den helt aktuelle udvikling i det internationale samfund, EU og de europæiske lande, som konstant påvirker virksomhedernes erhvervsklima. Kildesøgningen fortsætter således for at kunne være fuldt opdateret i forhold til den dynamiske daglige udvikling i Verden.

Litteratur
 1. Debra Johnson & Colin Turner: European Business (2006), 2. edition, Routledge (eller senere udgave)
 2. Mads Christian Esbensen: Public Affairs – Lobbyisme i praksis (2007). Informations Forlag.
 3. Gert Tinggaard Svendsen: Lobbyisme i EU (2008), Samfundslitteratur
 4. Rolv Petter Adam, Haakon Gran, Svein Olav Hansen, Knut Sogner: Markedsøkonomiens udvikling (2.utgave) (2005), Fagboksforlaget
 5. Diverse links til bl.a. FNs Global Compact, Europa-Kommissionen m.fl.
 6. Diverse artikler
 7. Undervisers egne power point præsentationer
 8. Evt. supplerende aktuel litteratur