English   Danish

2011/2012  KAN-MLM_47  Fra idé til Kandidatafhandling

English Title
Fra idé til Kandidatafhandling

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår , Forår
Dette kursus vil også blive udbudt i Foråret 2012 Ændringer i skema kan forekomme Torsdag 08.00-09.40, uge 6,8,9,11-13,16-19 - Hold A Fredag 08.00-09.40, uge 6,8,9,11-13,16-19 - Hold B
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Jørgen Leif Stilling - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
  • Malene Djursaa - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Secretary Tine Silfvander - ts.iadh@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Kurset tager sigte på at opfylde følgende delmål:
• at udvikle problemformuleringen som et styringsværkstøj til afgrænsning og vinkling af emnet
• at bruge problemformuleringen som udgangspunkt for valg af metode, litteratursøgning, indsamling af empiri, anvendelse af teori samt analyse af data
• at bibringe de studerende en forståelse for analysefasen som den del af processen hvor man gennem skrivning bringer konsistens i argumentationen og hjælper erkendelsen videre
• at give de studerende indsigt i forholdet mellem teori og metode som henholdsvis et antal grundantagelser der forklarer og/eller forudsiger noget om et eller flere fænomener, og en skabelon der udstikker retningslinjerne for hvordan et problem kan løses.
• at give de studerende indsigt i egen læringsstil, en større bevidsthed om bedste arbejdsmetoder og læringsstile i praksis
• at bibringe de studerende en forståelse for projektplanlægning, den praktiske organisering og styring af undersøgelsesprojekter
• at sætte de studerende i gang med at overveje hvilket emne- og interesseområde inden for uddannelsesretningens faglige profil de ønsker at fokusere på i deres kandidatafhandling.

Det overordnede formål med kurset er at give de studerende kompetencer til at håndtere de faser og processer de skal igennem i forbindelse med den efterfølgende kandidatafhandling.

Det samlede formål er at de studerende får en forståelse for sammenhængen mellem problemformulering, metode, teori, analyse, læring og dermed at hele afhandlingsforløbet kommer til at foregå som en stadig interaktion mellem processens enkelte dele.
Forudsætninger
Ingen specifikke forudsætninger eller begrænsninger, men der opnås størst udbytte hvis man arbejder med kandidatafhandlingen mens man følger kurset
Eksamen
Fra idé til Kandidatafhandling
Fra idé til Kandidatafhandling:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Vintertermin og Sommertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Eksamination
1. I løbet af kurset udarbejder den studerende en stillet, obligatorisk hjemmeopgave som koncentreres om udvælgelse af emne, problemformulering og afgrænsning. Opgavens omfang er 6 sider a 2275 typeenheder. Det er en forudsætning for at indstille sig til den afsluttende prøve at den studerende har fået godkendt den obligatoriske opgave.
2. Efter valgfagets afslutning afleverer den studerende en skriftlig individuel hjemmeopgave koncentreret om grundlæggende metode, vidensproduktion og styring af projekter. Caseopgaven er enslydende for alle studerende. Omfanget er på 6 sider a 2275 typeenheder, og til besvarelsen gives 1 uge.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

”Fra ide til kandiatafhandling” omhandler foruden teori, begreber og faglige metoder den kreative proces i vidensproduktionsprocessen, læringsprocesser og inspiration om videnskabsteori. Valgfaget styrker den videnskabelige aktivitet og processen ”fra idé til kandidatafhandling”. Kandidatafhandlingen er den sidste, den vigtigste og for mange den sværeste del af studiet. Valgfaget giver inspiration til at planlægge dette inden den første fase af kandidatafhandlingen starter. Valgfaget er ikke et egentligt skriveseminar, men indeholder mange gode råd til studerende og retningslinjer for projektstyring. Så fokus er på det gode kandidatprojekt.

Det er ikke nødvendigt, men kan være en fordel at den studerende har valgt tema og emneområde.

Valgfaget giver imidlertid inspiration til valg af kandidatafhandling.


Fagets udvikling af personlige kompetencer: 
Gennem introduktion til forskellige relevante emnekredse og metoder er målet at introducere de studerende til samfundsforskningens forskellige aspekter. Kurset har følgende hovedkomponenter:

  • Kreative processer
  • Videnskabsteori
  • Valg af samfundsvidenskabelige metoder
  • Skriveseminar
  • Projektstyring
  • Informationsbearbejdning
  • Læringsstile

De personlige kompetencer styrkes inden for den samfundsvidenskabelige metode, videnskabsfilosofisk ståsted, arbejde med projekter, undersøgelser, forskning og vidensproduktionsprocessen .

 

Undervisningsformer
Kurset er opdelt i flere hovedkomponenter

forelæsninger
undervisning
foredrag
workshopper med diskussion og oplæg
informationssøgning
tests

Workshopperne er beregnet til at de studerende arbejder selvstændigt med stoffet under vejledning fra læreren, som deltager i workshopperne. De studerende skal i forbindelse med workshopperne arbejde med udvælgelse af tema og forskellige emner, typer af problemformuleringer, afgrænsning og relevant metode. Workshopperne vil være præget af diskussion og fremlæggelse således at input fra diskussionerne kan indgå i den obligatoriske opgave, som de studerende skal aflevere i undervisningsforløbet.
Litteratur

Pensum:

’Erik S. Rasmussen, Per Østergaard og Suzanne C. Beckmann (2006). Essentials of social science research methodology.Odense, University Press of Southern Denmark.

Supplerende:

Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen m.fl. (2005). Den Gode Opgave.Forlaget Samfundslitteratur.

Ib Andersen (2008). Den skinbarlige virkelighed. Forlaget Samfundslitteratur.