English   Danish

2011/2012  KAN-PK43  Metode og Analysestrategi I og II

English Title
Metode og Analysestrategi I og II

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Placering Efterår , Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Kaspar Villadsen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at:
  • redegøre indgående for fagområdets begreber, metoder og problemstillinger
  • reflektere kritisk analyserende i forhold til de i undervisningen gennemgåede metoder og analysestrategier, navnlig hvad angår deres forudsætninger og empirifølsomhed
  • anlægge og selvstændigt begrunde muligheder og begrænsninger i anden ordens iagttagelse og dermed hvilke konsekvenser det har at vælge en analysestrategi
Eksamen
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis
Eksamen:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Eksamination
Prøven har form af en individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en synopsis. Synopsisen udarbejdes i grupper á 3-5 studerende (max. 5 sider) eller individuelt (max.3 sider) I bedømmelsesgrundlaget indgår alene den mundtlige præstation.

Ved prøven skal den studerende med udgangspunkt i en synopsis:
• demonstrere indgående kendskab til fagområdets begreber, metoder og problemstillinger.
• demonstrere evne til at forholde sig kritisk analyserende til de i undervisningen gennemgåede metoder og analysestrategier, navnlig for så vidt angår spørgsmål om deres skabelse af blik, genstand og empirifølsomhed.
• udvise evne til selvstændigt at anlægge og begrunde muligheder og begrænsninger i anden ordens iagttagelse og dermed hvilke konsekvenser det har at vælge en analysestrategi.

Hvis en studerende er syg ved den ordinære eksamen kan synopsen genafleveres ved syge-/omprøven. Hvis en studerende har været syg under selve skriveprocessen og dermed ikke har bidraget til synopsen, kan den studerende skrive en ny individuel synopsis (eller i gruppe hvis andre studerende er tilmeldt syge-/omprøven). Hvis en studerende ikke har bestået den ordinære eksamen, afleveres en ny synopsis ved syge-/omprøven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget understøtter dels de studerendes analysestrategiske evne og metodiske bevidsthed i forhold til de teorier og analyser, som præsenteres og anvendes i de øvrige fagelementer, og giver dels de studerende erkendelsesredskaber til at undersøge konkrete empiriske fænomener i deres tilblivelse og transformation. Fagets indhold tager derfor sit udgangspunkt i de øvrige fagelementer, men retter sig mod at kvalificere de studerendes selvstændige empiriske analyser. Faget løber over 1. og 2. semester.

Undervisningsformer
xxx
Litteratur
  • Foucault.,M. (2001). About the concept of the Dangerous Individual in the 19th C. Legal Psychiatry, i J.D. Faubion, Michel Foucalt: Power, essential works, vol. 3, Penguin Books
  • Andersen, N.Å (1999). Diskursive analysestrategier, Samfundsliteratur, s. 9-28.
  • Demant, J. (2006). Fokusgruppen: spørgsmål til fænomener i nuet’, in: Bjerg, O. & Villadsen, K. (red) Sociologiske metoder, Frederiksberg: Samfundslitteratur.