English   Danish

2011/2012  KAN-SOCKAN  Kandidatafhandling

English Title
Kandidatafhandling

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 30 ECTS (900 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 1
Maks. antal deltagere 2
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
 • PKL:
  Erik Caparros Højbjerg - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
 • OIE
  Ester Barinaga - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
 • SEM
  Lise Lyck - Center for Tourism and Culture Management
 • HRM:
  Per Darmer - Institut for Organisation
Morten Thanning Vendeøl CBP
Fagområde/Category
 • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
 • Markedsføring/Marketing
 • Oplevelsesøkonomi og serviceledelse/Experience economy and service management
 • Organisation/Organization
 • Political Science/Political Science
 • Politisk ledelse, offentlig forvaltning og international politik/Political leadership, public management and international politics
 • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målbeskrivelser for kandidatafhandlinger:

Læringsmål for kandidatafhandlingsforløbet er opstillet i to aspekter, det ene vedrører det metodiske udbytte af arbejdet med afhandlingen, det andet vedrører de elementer afhandlingen skal bestå af.

Det metodiske udbytte:

Efter at have gennemført kandidatafhandlingsforløbet skal den studerende kunne:

*Håndtere en iterativ proces, hvor bearbejdning af viden og formulering af problem er gensidigt influerende.

*Formulere et problem, som kan styre og strukturere arbejdet med kandidatafhandlingen og dens indhold.

*Argumentere for formulering af de spørgsmål, der besvares for at løse problemet.

*Forklare og evaluere de metoder, der bliver anvendt besvarelsen af spørgsmål og ved løsningen af problemet.

*Udvælge og bearbejde teori, der bruges til formulering af problem, opstilling af spørgsmål, analyse og konklusion.

*Argumentere for relevansen af den anvendte teori.

*Udvælge og bearbejde primære og sekundære kilder, der anvendes til dokumentation for analyse og løsning af problemet.

*Forklare og evaluere den overordnede sammenhæng mellem: formulering af problem, valg og brug af teori, empiriindsamling og empiribearbejdning og konklusion.

*Forklare den overordnede sammenhæng i et videnskabsteoretisk perspektiv.

Karakteren 12 gives, når kandidatafhandlingen på fremragende vis, dvs. med ingen eller få uvæsentlige mangler lever op til følgende krav:
 • Afhandlingen er styret af en for uddannelsen relevant problemformulering udviklet af den studerende.
 • Besvarelsen er afgrænset således, at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen.
 • Der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, disposition analyse og konklusion således, at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.
 • Der er en diskussion af og begrundelse for valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri (hvis empiri indgår).
 • Afhandlingen reflekterer kritisk over de(n) valgte teori(er), metode(r) og empiri (hvis empiri indgår)samt vurderer deres anvendelighed for besvarelsen af problemformuleringen.
 • Der er konsistens, således at valg og anvendelse af teori og empiri indgår i et samspil med hinanden og kompletterer vidensproduktionen. (Gælder empiriske afhandlinger).
 • Der er dokumentation og/eller argumentation for påstande i analyse og konklusion.
 • I analysen indgår overvejelser om, hvordan afhandlingens egne resultater ligner og/eller adskiller sig fra andre lignende undersøgelser på området.
 • Analysen fokuserer på et velafgrænset problem, dvs. går i dybden og skaber syntese på baggrund af teorier og evt. empiri.
 • Afhandlingen diskuterer de præmisser, teorierne bygger på, og disse præmissers betydning for, hvilken viden der kan skabes. (Gælder ”især” eller ”kun” for teoretiske afhandlinger).
 • Afhandlingen bidrager med et nyt perspektiv, f.eks. ved at kendt teori anvendes på ikke tidligere undersøgt empiri, ny (kombination af) teori anvendes på et kendt problem.
Forudsætninger
Kandidatafhandlingen skal afslutte uddannelsen. Før kandidatafhandlingskontrakten kan afleveres må man højst mangle at afslutte valgfag svarende til 15 ECTS.
Eksamen
Mundtlig eksamen på baggrund af skriftlig afhandling
Mundtlig eksamen på baggrund af skriftlig afhandling:
Vurdering Afhandling
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 60 minutter
Eksamination
Prøven er ekstern og har form af en individuel mundtlig eksamination af en times varighed (inkl. votering)på grundlag af af en skriftlig afhandling. Kandidatafhandlingen må omfatte max. 70-80 normalsider for én studerende og max. 110-120 normalsidenr for to studerende. Nærmere retningslinjer for det mundtlige forsvar findes på cand.socs hjemmeside på e-campus.

Kandidatafhandlingen skal indeholde et resumé af afhandlingen (max. 1 normalside)udfærdiget på engelsk. Resumeet indgår i bedømmelsgrundlaget. Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på stave- og formuleringsevne. Kandidatafhandlingen skal udfærdiges og indleveres på engelsk på de engelsk sprogede uddannelser. Studerende på dansksprogede uddannelser kan vælge at indlevere afhandlingen på engelsk. Såfremt afhandlingen skrives på engelsk skal resumeet være på dansk.


Ved bedømmelsen medvirker vejlederen (hvis flere vejledere da alene hovedvejlederen) samt én ekstern censor. Bedømmelsens resultat skal være et udtryk for en helhedsvurdering af den skriftlige afhandling (inkl. resumeet), den mundtlige eksamination samt den studerendes stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold dog vægter tungest. Udarbejdelsen af afhandlingen og den mundtlige eksamination kan ske individuelt eller af to studerende i fællesskab.

Syge/omprøven i kandidatafhandlingen. Såfremt den studerende har afleveret kandidatafhandlingen individuelt eller sammen med en anden studerende, men bliver syg til det mundtlige forsvar, arrangeres hurtigst muligt et nyt forsvar på baggrund af den indleverede afhandling. Såfremt den studerende ikke har bestået den ordinære prøve i afhandlingen, har den studerende ved omprøven mulighed for, i samråd med vejleder/eksaminator, enten at indlevere kandidatafhandlingen i omrabejdet form eller at indlevere en ny kandidatafhandling på et nyt grundlag.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Alle andre elementer på uddannelsen skal være afsluttede når kandidatafhandlingen afleveres. Studienævnet kan i særlige tilfælde dispensere for denne regel.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Specialeblokken består i udarbejdelsen af en skriftlig afhandling (kandidatafhandlingen), der skal tjene til afprøvning af den studerendes evne til faglig fordybelse og til selvstændigt at beskrive, analysere og bearbejde en kompleks problemstilling på kandidatniveau. Emnet for kandidatafhandlingen vælges af den studerende inden for uddannelsens overordnede tema og faglige profil. Opgaveformuleringen for kandidatafhandlingen skal godkendes forud for vejledningsforløbet. Samtidig med godkendelsen fastsættes en afleveringsfrist og en plan for vejledningen. Der henvises til menupunktet "Kandidatafhandling" på studiets hjemmeside på e-campus.

Under udarbejdelsen af kandidatafhandlingen er den studerende berettiget til at modtage vejledning. Studerende der vælger at skrive en individuel kandidatafhandling har ret til 21 vejledningstimer mens studerende der skriver sammen med en anden studerende har ret til at modtage 32 timers vejledning.

Kandidatafhandlingen skal omfatte maksimalt 80 normalsider (én normalside er 2275 anslag inkl. Mellemrum) for én studerende, og maksimalt 120 normalsider for to studerende.
 

Undervisningsformer
Den studerende har ret til vejledning, se ovenfor.