English   Danish

2011/2012  KAN-SOC_VFKO  Forhandling og konfliktløsning i organisationer

English Title
Forhandling og konfliktløsning i organisationer

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Vejledende undervisningstidspunkt: Uge 36-40: 08.00-09.40, Fredag Uge 44-49: 08.00-10.35, Fredag
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Anne Marie Bülow - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Kurset i forhandling og konfliktløsning er tilrettelagt så det skærper bevidsthed om modtagers interesser og afsenders muligheder i forhold til at forstå, møde, løse og forebygge potentielle konfliktsituationer i forbindelse med forhandlinger internt i organisationer. Der lægges vægt på at kombinere fagspecifik teori med afprøvning af kompetencer i praksis. Sidstnævnte søges blandt andet nået gennem oplæg fra eksterne, diskussioner med disse og konkrete cases og øvelser.

Målbeskrivelse:
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
• Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
• Identificere relevante problemer i forbindelse med etablering og udvikling af organisatoriske relationer, herunder navnlig på tværs af nationale, sproglige og kulturelle grænser
• Analysere et givent samtaleforløb som kommunikation og som strategi
• Analysere en given case med henblik på muligheder og forhindringer for en forhandlet aftale
• Udvælge og kritisk anvende et bredt, relevant teoretisk materiale som grundlag for analysen
• Producere en velargumenteret, selvstændigt tænkt og sammenhængende svar på eksamensspørgsmålet
Forudsætninger
Grundlæggende kendskab til organisationskommunikation og organisationsteori. Gode læseevner i engelsk. Studerende, der allerede har gennemført CLM-faget ’Forhandlingskommunikation’, kan ikke deltage i kurset.
Eksamen
Mundtlig eksamen på basis af individuelt mini projekt.
Mundtlig eksamen på baggrund af individuelt mini projekt :
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der fokuseres på forhandlings- og konflikttyper med højt interpersonelt indhold, fx forhandlinger i forbindelse med omstrukturering og organisationstilpasning, aftaleforhandlinger, mediering og kollektive aftaler. Desuden arbejdes der med organisatoriske relationer, hvor kulturel forståelse og indføling (fx internationale forhandlinger) eller adskillelse mellem aktørerne i rum eller evt. tid (fx forhandlinger via video- eller telekonferencer, e-mails m.v., brug af beslutningsunderstøttende systemer som Groupwear, Think Thank, etc.) er væsentlige elementer.

Udgangspunktet er de forhandlings- og konfliktsituationer, der opstår i en større internationalt orienteret organisation, og dermed i mindre grad forhandlinger med eksterne interessenter eller samarbejdspartnere. Faget skal således sætte den studerende i stand til at begå sig organisatorisk i en kompleks og ’politisk’ præget organisation – både i den private og offentlige sektor.

Grundlaget er:

  • forståelse for samtalens grundelementer, såsom initiativ, kontrol og argumentation
  • forhandlingsteori, inkl. beregning af positioner, risikovurdering, interkulturelle barrierer etc.
  • forståelse af hvad der skaber konflikter og hvordan man kan møde, løse og forebygge disse.
  • forståelse for kultur og kulturelle forskelle
  • beslutningsteori og andre former for socialpsykologi, herunder motivation af højt specialiserede medarbejdere
Undervisningsformer
Forelæsninger, gruppearbejder, forhandlingsøvelser, øvelser i konflikthåndtering og -mægling samt beslutningssimulationer. Der planlægges gennemført 2-3 fællesforelæsninger med eksterne oplægsholdere, hvor der fokuseres på at diskutere mulighedsrummet for forhandlingsinitiativer med den pågældende oplægsholdere for på denne måde at illustrere brugen af teori i en konkret og praksisnær kontekst.
For de konkrete øvelser i forhandling, mægling og konflikthåndtering samt krisehåndteringsspil er formålet er ikke nødvendigvis at alle bliver aktiv part i konkrete situationer, men at der etableres en fælles referenceramme for en forståelse af situationernes kompleksitet og løsningsmuligheder.
Litteratur

Thompson, Leigh L.,The Mind and Heart of the Negotiator, Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2010

Der vil blive suppleret med relevante faglige artikler og uddrag af større monografier, herunder fx.:

Brett, Jeanne M., Mara Olekalns, Ray Friedman, Nathan Goates, Cameron Anderson, Cara C. Lisco, Sticks and Stones: Language, Face and Online Dispute Resolution. Academy of Management Journal 50.1 (2007), 85-99.

Coleman, Peter T, Katharina Kugler, Adam Mitchinson, Christine Chung and Naira Musallm. The View from above and below: The effects of power and interdependence asymmetries on conflict dynamics and outcomes in organizations. Negotiation and Conflict Management Research 3.4, (2010), 283-311

Mayer, Bernard S., Staying with conflict: a strategic approach to ongoing disputes, John Wiley and Sons, 2009.

Putnam, Linda & Jaime Bochantin, GenderedBodies: Negotiating Normalcy and Support.Negotiation and Conflict Management Research 2.1 (2009), 57-73.

Smithey Fulmer, Ingrid & Bruce Barry, (2004) The Smart Negotiator: Cognitive Ability and Emotional Intelligence in Negotiation,International Journal of Conflict Management. 15.3, 245 – 272.

Ulijn, Jan, Anne Françoise Rutkowski, Rajesh Kumar and Yunxia Zhu, Patterns of Feelings in Face-to-Face Negotiation Cross Cultural Management 12. 3 (2005), 103-118

Mayer, Bernard S., Staying with conflict: a strategic approach to ongoing disputes, John Wiley and Sons, 2009.