English   Danish

2011/2012  KAN-SUP  HD-suppleringsfag

English Title
Supplementary Course in Research Methodology and current audit issues

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 20 ECTS (600 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Placering Efterår , Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Caroline Aggestam Pontoppidan - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
 • Kendskab til grundlæggende videnskabsteoretiske problemstillinger, begreber og perspektiver
 • Kendskab til grundlæggende kvalitative og kvantitative metoder
 • Grundlæggende forståelse af organisationsteori
 • Forklare de grundlæggende videnskabelige paradigmer og relatere disse til revisors fagområder.
 • Relatere til problemformuleringens betydning og udarbejde en klar og operationel problemformulering
 • Forklare hvilke faktorer der påvirker valget af undersøgelsesdesign og dataindsamlingsteknik.
 • Anvende ovenstående viden til at udforme en empirisk forankret, selvvalgt problemformulering og på baggrund af denne problemformulering gennemføre en undersøgelse.
 • Anvende ovenstående viden til at udforme en empirisk forankret, selvvalgt problemformulering og på baggrund af denne problemformulering gennemføre en undersøgelse
 • Analysere et problem udfra empiri, videnskabsteori, metode samt, den for problemet relevante teori
Forudsætninger
Obligatorisk for cand.merc.aud.-studerende optaget på baggrund af en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse med speciale i regnskab og økonomistyring HD(R) eller i finansiering HD(F) jf. Uddannelsesbekendtgørelsen.
Eksamen
HD-suppleringsfag
HD-suppleringsfag:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
1) 2 Obligatoriske hjemmeopgaver på max. 5. sider (bestået / ikke bestået) i grupper (3-4 studerende). Det er en forudsætning for at kunne indstille sig til den afsluttende prøve i faget, at den
studerende har fået de 2 obligatoriske hjemmeopgaver bedømt "Bestået". Opgaverne bedømmes alene af læreren. De nærmere bestemmelser om opgavernes form og øvrige vilkår vil fremgå af fagbeskrivelserne og undervisningsmaterialet.

Såfremt godkendelsesopgaverne ikke beståes i første forsøg vil der blive udarbejdet to andre godkendelsesopgaver, som de studerende, der ikke har bestået de første kan aflevere og få bedømt.

2) Afsluttende prøve: Mundtlig eksamination med udgangspunkt i skriftlig synopsis. Synopsis skrives i gruppe (3-5 personer i gruppen). Synopsis skal være på max 10 sider. Individuelt udarbejdet synopsis dog på max 5 sider. Synopsis indgår ikke i bedømmelsesgrundlaget, der alene udgøres af den mundtlig præsentation. Ved bedømmelsen medvirker en ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

HD-suppleringsfaget fokuserer på et hovedområde af væsentlig betydning for det videre cand.merc.aud.-studie: videnskabsteori/metodelære. I videnskabsteori/metodelære fokuseres der på at give de studerende en bred forståelse af videnskabelige paradigmer, og undersøgelsesmetoder med henblik på at sætte dem i stand til at lave selvstændige undersøgelser i forbindelse med studiets projekter og kandidatafhandlingen. Den teori der bruges vil være aktuel og relevant for cand.merc.aud.-studiet.

Øvelserne i formulering af problem og dataindsamling vil relateres til problemstillinger, der er aktuelle og relevante for revisionsprofessionen med henblik på at give de studerende en forståelse for aktuelle forskningsområder i revision.

Undervisningsformer
Dialogbaserede forelæsninger og hjemmeopgaver.
Yderligere oplysninger

Prøven kan erstattes af tilsvarende prøve(r) ved en anden institution, hvor kandidatuddannelsen i revision finder sted. I tilfælde af manglende ECTS-points tilopfyldelse af kravet om 20 ECTS, kan studienævnet i særlige tilfælde give dispensation til en mundtlig prøve med udgangspunkt i en synopsis på min. 5 sider.

Litteratur

Videnskabsteori og metode:

 • Thurén, T. (2008) Videnskabsteori for begyndere. Rosinate Forlag, 2. Udg. 2008.
 • Andersen, I (2008) Den skinbarlige virkeligehed, 4. Udg. Samfundslitteratur.
 • Boolsen, M.W. (2008) Spørgeskema undersøgelser.
 • Booth, W.C., G.G. Colomb, & J.M. Williams (2003), “Making good arguments: An overview, iThe Craft of Research, 2. udgave. The University of Chicago Press, s. 114-126.
 • Dambæk, M. (2008) Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning – Komitéen for god Selskabsledelse vejledning om incitamentsaflønning. Regnskab & Revision, 2008.05
 • Hopwood, A. (1998), “Exploring the modern Audit firm: An introduction”, Accounting, Organizations and Society, 23(5/6), s. 515-516.
 • Meyer, F. (2007), ” Fremtiden for revisorernes erhvervsbetingelser og vilkår”, R&R Online, 2007.09.0024.
 • Pierce, B. & Sweenie, B. (2004). Cost–Quality Conflict in Audit Firms: An Empirical Investigation. European Accounting Review, Vol. 13, No. 3, 415–441.
 • Ururuka, V., Otley, D., and Beekes, W. (2009) Explaining adverse behavioral impact of performance management system in a professional accounting firm, Lancaster University Management School Working paper.
 • Jeppesen, K.K. (2007) Organizational risk in large audit firms, Managerial Auditing Journal, 22 (6), s. 590-603.
 • Liempd, D. (2008). Forskning i Revision. Regnskab & Revision, 2008.01.
   

Herudover kan der blive udleveret yderligere læsestof i form af opgaver og cases til undervisningen.