English   Danish

2012/2013  BA-1ALMKOMOR6  Kommunikationsteori og –strategi : Almen kommunikation og Organisationskommunikation

English Title
Communication Theory and Organizational Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår, Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Mikkel Flyverbom - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29-08-2012
Læringsmål
- Den studerende skal være i stand til at skrive en ortografisk og grammatisk korrekt tekst med en klar struktur og en velgennemført argumentation for de analytiske og teoretiske pointer.

- Den studerende skal kunne demonstrere overblik over relevante kommunikationsteorier, begreber og modeller (repræsenteret ved pensum for 1. og 2. semester) og være i stand til at udvælge og anvende de for opgavens problemstilling relevante teorier, begreber og modeller i en selvstændig analyse af en konkret case inden for organisationskommunikation.

-Den studerende skal i besvarelsen kunne demonstrere en teoretisk funderet forståelse af en given organisation og dens kommunikation, samt kunne reflektere over hvordan et givet valg af en bestemt teoretisk forståelsesramme har konsekvenser for kommunikations- og organisationsforståelsen.


Eksamen
Hjemmeopgave
Kommunikationsteori og –strategi : Almen kommunikation og Organisationskommunikation:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 72 timer

Eksamination
Den studerende udarbejder individuelt et skriftligt analyserende essay af max 10 normalsider, til hvilket der gives tre døgn. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. Bedømmelsen foretages af eksaminator samt en ekstern censor.
Syge-/omprøve: Essayet erstattes af 20 minutters mundtlig eksamen i hele pensum uden forberedelse.


Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i august og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Almen kommunikation:

Forelæsningsrækken introducerer forskellige tilgange til, teorier om og modeller for kommunikation i et historisk perspektiv, samt centrale, mere overordnede perspektiver på kommunikation. Som introduktionsforelæsninger sigter undervisningen mod at anskueliggøre feltets mangfoldighed og at skabe et første overblik over almen kommunikationsteori. Endelig diskuteres anvendelsesmulighederne for en teoretisk forankring af praktisk produktion og analyse af kommunikation mhp. at anskueliggøre relevansen og anvendelsen af kommunikationsteorier og -modeller.

Holdøvelser i almen kommunikationsteori har til formål at de studerende får lejlighed til at gå i dybden med centrale aspekter af de teoretiske domæner som præsenteres i kommunikationsforelæsningerne. Opnåelse af en dybere forståelse af udvalgte teorier, modeller, definitioner etc. står i centrum for undervisningen. Derudover har holdøvelserne til formål at de studerende får indsigt i og erfaring med praktisk anvendelse af disse udvalgte teorier og modeller til både produktions- og analyseformål.

Organisationskommunikation:

• Kommunikationsfagblokken har på andet semester i studieforløbet som overordnet formål at give en introduktion til forskellige teorier, begreber og modeller inden for ’organisationskommunikation’ som videnskabeligt felt

• give rammer for analyse og diskussion af forskellige cases fra det empiriske felt ’organisationskommunikation’ med anvendelse af de introducerede teorier, begreber og modeller

• lægge op til kritisk refleksion af de enkelte teorier, begreber og modellers anvendelighed til at beskrive, analysere og vurdere konkrete kommunikationsproblemer, som de stiller sig inden for en given organisation, med henblik på fremtidig anvendelse i et projektarbejde og senere i en jobkontekst som ’strategisk kommunikatør’

 

Undervisningsformer

Kommunikationsteori og –strategi – Almen kommunikation:

Studenterarbejdstimer:
Deltagelse i forelæsninger:20
Øvelser:18
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser):88,25
Løbende opgaver og fremlæggelser:40
Eksamensforberedelse:40
Total: 7,5 ECTS / 206,25 SAT


Kommunikationsteori og –strategi – Organisationskommunikation

Studenterarbejdstimer:
Deltagelse i forelæsninger: 16
Øvelser: 16
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser): 77,25
Løbende opgaver og fremlæggelser: 40
Eksamensforberedelse: 57
Total 7,5 ECTS / 206,25 SAT
Foreløbig litteratur

Kommunikationsteori og –strategi – Organisationskommunikation:

Kommunikationsteori og –strategi – Almen kommunikation:

Offentliggøres på CBSLearn inden semesterets start.

Litteratur:
Alle tekster er trykt i kompendietIntroduktion til kommunikationsvidenskab. HA(kom), 1. semester, efterår 2012 (købes i Bogladen).
 

Sidst opdateret den 29-08-2012