English   Danish

2012/2013  BA-BLM_BA04  Oversættelsesstrategier – Workshop i engelsk og dansk økonomisk sprog

English Title
Translation strategies - Workshop in English and Danish economic language

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår, Forår
Ændringer i skema kan forekomme
Forår: Onsdag 08.00- 10.45, uge 6-15.

Efterår. se E-campus.
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for BA i international virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Lill Ingstad - Department of International Business Communication
Rita Lenstrup - rl.isv@cbs.dk
Secretary Tine Silfvander- ts.iadh@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Kommunikation/Communication
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 01-11-2012
Læringsmål
Målet er, at de studerende i løbet af undervisningsaktiviteterne skal opnå stor sikkerhed i oversættelseskompetence til og fra dansk og engelsk økonomisk sprog.

Målbeskrivelse:
For at opnå karakteren 12 skal den studerende
• i en konkret kildetekst med en given målgruppe for oversættelse kunne behandle en vifte af typer af gængse oversættelsesproblemer mellem de to sprog.
• kunne gøre rede for oversættelsesløsninger i relation til den givne tekst på baggrund af stillede spørgsmål.
• kunne gennemføre den givne oversættelsesopgave, så resultatet udviser en sikker problembehandling og demonstrerer relevante oversættelsesløsninger.
Forudsætninger
Faget kan følges af studerende i engelsk på 5. og 6. semester på BA IVK og studerende med tilsvarende niveau. Der forudsættes beherskelse af det danske sprog.
Eksamen
48 timers hjemmeopgave:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Efterårstermin og Forårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 48 timer
Betingelse for deltagelse i den afsluttende eksamen.
Mindst seks ud af otte hjemmeopgaver i semesterets forløb skal afleveres til bedømmelse og besvarelserne heraf skal godkendes som rimeligt tilfredsstillende.

Syge-/omprøve
Som ordinær
Eksamination
En 48-timers hjemmeopgave på 1 normalside i oversættelse mellem dansk og engelsk med 4-6 tilknyttede spørgsmål, der følger op på de opgaver der er stillet i løbet af semesteret, og som derfor skal besvares med en høj grad af korrekthed. Spørgsmålene skal besvares på engelsk. Syge-/omprøve som ordinær.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Aktiviteterne har særligt fokus på skriftlig eksamen i oversættelse efter 6. semester, men kan også følges af andre med kendskab til økonomisk sprog på dansk og engelsk på BA-niveau, og som ønsker at forbedre deres sprog, herunder oversættelseskompetence,  og udvide deres ordforråd. Der arbejdes således med, hvordan man udvælger korrekte økonomiske termer i den givne tekst ud fra indsigt i tekstens økonomiske sammenhæng. Desuden arbejdes der med, hvordan man løser generelle sproglige og strategiske oversættelsesproblemer af hyppigt forekommende art på det aktuelle niveau. Der undervises primært på engelsk.

Undervisningsformer
Hjemmeopgave afleveres løbende og gennemgås efterfølgende på klassen. Ugentlige øvelser på klassen, der til dels forberedes hjemme, dels gives som ekstemporale seminarer.

Lærerstyret gennemgang af de skriftlige hjemmeopgaver, og ditto brainstorming omkring øvelserne.
Foreløbig litteratur

Den anvendte litteratur består primært af et kompendium og anbefalede opslagsværker, og fremgår af den detaljerede semesterplan der udsendes forud for kurset.

Sidst opdateret den 01-11-2012