English   Danish

2012/2013  BA-BLM_BA34  At være europæer: Historier om Europa siden 1789

English Title
Being European: Histories of Europe since 1789

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Changes may occur.
Monday 11:40 to 14:15, week 36-41, 43-46.
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for BA i international virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Michael Herslund - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 03-05-2012
Læringsmål
Ved kursets afslutning skal de studerende have opnået følgende mål:
  • Indsigt og viden i forskellige historier om Europa siden 1789
  • Forståelse for at historier om Europa indebærer valg og fravalg, afhængig af de øjne der ser
  • Reflektionsevne over de forskellige Europa- historier som de studerende i kurset er blevet præsenteret for
  • Argumentatinsevne for og imod de udsagn der postuleres i materialet
  • Kunne formulere en frugtbar problemstilling, herunder løse den via de mål der er opnået i kurset
Forudsætninger
Generelt kendskab til Europas historie
Engelskkundskaber der muliggør læsningen af de til kurset valgte tekster

Eksamen
At være europæer: Historier om Europa siden 1789:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 48 timer

Skriftlig hjemmeopgave på 8 normalsider.

Syge-/omprøve
Som ordinær

Kursets indhold, forløb og pædagogik
 

Hvad vil det sige at være europæer? Hvad er europæisk identitet og hvordan skrives der historier om den? Kurset sætter fokus på europæisk identitet og historier om den siden 1789, og vil via en række nyere tilgange til emnet belyse problemstillingen i relation til de mest citerede forestillinger og begivenheder om europæisk identitet(er) i historier, bl.a. kristendom, frihed, civilisation, Holocaust, demokratiske traditioner og EU. Kurset vil også komme ind på den måde som historikere har beskrevet Europa på, og sætter dermed også fokus på historiesyn til forskellige tider.

Undervisningsformer
Traditionel holdundervisning med mundtlige oplæg og to mindre,skriftlige afleveringer, der skal lede de studerende from mod den specifikke eksamensform.
Foreløbig litteratur
 

Woolf, Stuart: Europe and its Historians, in Contemporary European History, 12, 3, pp. 323-337 (Cambridge University Press 2003).

Judt, Tony: Postwar Europe: A History of Europe since 1945 (London 2005).
Berger, Stefan, Passmore, Kevin, Donovan, Mark (edt.): Writing National Histories: Western Europe since 1800 (Routledge 1999).

Pagden, Anthony: The Idea of Europe: From Antiquity to the European Union (Cambridge University Press 2002).

Hill, Mccay, Buckler et. al: A History of Western Society (Houghton Mifflin 1995).

Lützen, Karin, Rosenbeck, Bente: Det Europæiske Hus: Den moderne tid, bd. 5 (Gyldendal 1992), pp. 9-131.

Sidst opdateret den 03-05-2012