English   Danish

2012/2013  BA-BLM_BA35  EU udvidelse og regional- og lokale erhvervsøkonomiske udviklingstendenser

English Title
EU Enlargement and regional- and local development

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Skema: Tirsdag kl. 11.40-14.15, uge 6, 8-16.

ænringer kan forekomme.
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for BA i international virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Michael Herslund - Department of International Business Communication
Kurset vil løbe over 12 uger af 2 ugentlige konfrontationstimer.
Fagområde/Category
  • Politisk ledelse, offentlig forvaltning og international politik/Political leadership, public management and international politics
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 01-11-2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
  • Demonstrere forståelse for forskellige nationale udviklingsforløb i EU’s nye medlemsstater, derunder hvilken indvirkning tidligere politiske, sociale og kulturelle forhold har for den regionale og lokale udvikling.
  • Foretage casebaserede studier af de institutionelle betingelsers betydning for erhvervsøkonomi, herunder policy formulering og foranstaltninger, der kan fremme udviklingen på regional og lokalt niveau
  • Fremlægge et selvvalgt problemområde af samfundsudvikling samt redegøre for mulige løsningsmetoder for problemet.
Eksamen
EU udvidelse og regional- og lokale erhvervsøkonomiske udviklingstendenser:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor

 For at kunne bestå kurset er det en forudsætning, at kursisterne deltager aktivt i diskussionerne under gennemgangen af tekster og fremlæggelsen af medkursisternes opgaver.

Alle kursister skal i løbet af kurset skrive to opgaver, der tager afsæt i selvvalgte problemstillinger inden for fagets genstandsfelt.

Den første opgave udarbejdes med henblik på præsentation i plenum. Opgaven må maximalt udgøre 3 normalsider, som efterfølgende skal fremlægges for de øvrige kursister. Fremlæggelsen skal udgøre 10 min. efterfulgt af 5 min. opponering fra de øvrige kursister.

Kurset afsluttes med den anden skriftlige opgave. Opgaven skal illustrere at de studerende selvstændigt formår, at analysere en selvvalgt problemstilling inden for fagets genstandsfelt. Opgaven må max. udgøre 6 normalsider.
 

Det er et beståelseskrav af de studerende formår at indarbejde den feedback de modtager fra opponenterne og underviseren i forbindelse med deres fremlæggelse i plenum.

Afslutningsvis afleveres kursets anden opgave. Opgaven skal ikke fremlægges, men afleveres i eksamensterminen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik


Kurset skal skabe forståelse for forskellige udviklingsforløb i de nye EU medlemslande, herunder hvilken indvirkning tidligere politiske, sociale og kulturelle forhold har for den regionale og lokale samfundsudvikling.

Kurset vil forløbe med kortere forelæsninger af Jeppe Juul Petersen, men vil i videst muligt omfang tilstræbe at involvere de studerende aktivt, bl.a. gennem fremlæggelse af udarbejdede skriftlige opgaver.

De studerende skal i løbet af kurset udarbejde og fremlægge deres opgaver for deres medkursister. Afslutningsvis skal alle have afleveret revideret udgave af deres opgave med indarbejdet kritik fra medkursister og underviser.

Opgaven bedømmes via 7-trinsskalaen.

Opgaven skal besvare en valgt problemstilling der inddrager pensum og empiri relateret til kursets genstandsfelt.

Det vil blive gennemgået på kurset, hvilke kriterier, en opgave skal opfylde, og hvordan det skal opbygges, herunder hvilke kriterier, det bedømmes på. 
 

Undervisningsformer
Undervisningen foregår med udgangspunkt i kortere forelæsninger med henblik på at skabe fælles referencegrundlag.

Undervisningen fokuserer på case-baserede studier. De studerende skal præsentere selvvalgte problematikker inden for relevante fagområder med efterfølgende paneldebat.
Foreløbig litteratur
Til gennemførelse af kurset foreslås foreløbigt følgende litteratur:
Bøger:

Dinan, D. (2010): Ever Closer Union: An Introduction to European Integration

Wallace, H. (eds.) (2010): Policy-Making in the European Union (New European Union)

EU dokumenter om udvidelsen og partnerskabsaftaler fra EU Kommissionens hjemmeside

Drulák, P (2004): National and European Identities in EU Enlargement, Institute of International Relations, Prague

Bogason, P (2000): Public Policy And Local Governance, Institutions in Postmodern Society, Edward Elgar Publishing Limited

Sucháček, J., J.J.Petersen (eds.)(2010): Developments in Minor Cities: Institutions Matter VŠB , Technical University Of Ostrava

Sucháček, J. (2008): Territorial Development Reconsidered, Technical University Of Ostrava

Artikler:

Petersen, J. J. (2008): Industrial Strongholds in EU. In: Současná Evropa a Česká republika. Prague: Centrum evropských studií, Vol. 1

Petersen, J. J. (2008) Enlargement, hospitality and transformative powers - The Cases of Moldova and UkraineIn: Kakanien Revisited, Vienna, Available: Http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/JPETERSEN1.pdfSidst opdateret den 01-11-2012