English   Danish

2012/2013  BA-EOK_ITP  Interlingual text production

English Title
Interlingual text production

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
6. semester
Undervisningssproget er engelsk og dansk
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
  • Dorrit Faber - Department of International Business Communication
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 17-07-2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • producere tekster på dansk og engelsk tilpasset en bestemt målgruppe og et bestemt formål på basis af et oplæg
  • post-editere maskinoversat tekst på dansk og engelsk
  • optimere tekstudkast på dansk og engelsk
  • udtrykke sig sprogligt korrekt og uden kommunikationshæmmende fejl på både dansk og engelsk
Eksamen
Interlingual text production
Prøveform:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Ordinær prøve: 
24 timers hjemmeopgave med mundtligt forsvar.
Opgaven omfatter
  • produktion af tekst(er) på engelsk og/eller dansk og
  • oversættelse til eller fra engelsk eller posteditering af oversat tekst 
Varighed af mundtligt forsvar: 20 minutter inklusiv votering
Omfang på hjemmeopgave: Max. 2 normalsider, inkl.  oversættelses- eller postediteringsopgaven på ca. ½ normalside 
Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det skriftlige og den mundtlige præstation.
Prøvesprog: Dansk og engelsk

Syge/omprøve:
Som den ordinære prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal tilegne sig viden om kreativ tekstproduktion og oversættelsesteori og videreudvikle allerede erhvervede kommunikative færdigheder med henblik på produktion af parallelle tekster på dansk og engelsk tilpasset forskellige målgrupper. Med udgangspunkt i de sproglige udfordringer internationalt orienterede danske virksomheder har, lægges der vægt på lokalisering af ’globale’ tekster til lokale behov samt post-editering og anden optimering af tekster og budskaber.

Undervisningsformer
Holdtimer kombineret med skriftlige øvelser i workshops og hjemmeopgaver.
Arbejdsbelastning
Undervisning 25 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 87 timer
Afleveringsopgaver 30 timer
Eksamen incl. eksamsforberedelse 65 timer
Foreløbig litteratur

Interlingual text production reader (Kompendium som produceres til kurset)
P. Skyum-Nielsen et al: Godt dansk. Syddansk Universitet. 2008
K. Rask: Fagsprog – Videnssprog. Grafisk litteratur. 2004
L. Rienecker et al: Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 3. udg. 2008.
S. Bailey: Academic Writing: A Handbook for International Students. 2006 (Routledge Study Guides)
B. Mossop: Revising and Editing for Translators (Translation Practices Explained), St. Jerome. 2007

Sidst opdateret den 17-07-2012