English   Danish

2012/2013  BA-EOK_LE  Legal English

English Title
Legal English

Course information

Language English
Exam ECTS 7.5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
4. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in English and Organisational Communication
Course coordinator
  • Dorrit Faber - Department of International Business Communication
  • Mette Hjort-Pedersen - Department of International Business Communication
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 16-07-2012
Learning objectives
Den studerende skal kunne
  • forstå en kontrakttekst eller anden juridisk tekst omhandlende et aftaleretligt emne med alle detaljer der er væsentlige for opgavens løsning
  • gengive indholdet på målsproget med et i forhold til kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den juridiske fagterminologi, således at gengivelsen (oversættelse eller formidlende tekst) kan indgå som oplæg i en praksisnær kommunikationssituation
  • vise kendskab til de sproglige og stilistiske konventioner som er typiske for juridiske tekster, herunder kontrakttekster
  • udtrykke sig med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning, morfologi, syntaks og ortografi, og uden kommunikationsforstyrrende fejl
  • tilpasse målsprogteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
Examination
Oversættelse til dansk eller engelsk:
Type of test Written Exam
Marking scale 7-step scale
Second examiner External examiner
Exam period Summer Term
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration 3 Hours
Examination
Ordinær prøve:
3 timers skriftlig stedprøve bestående af udarbejdelse af en oversættelse eller formidlende tekst

Omfang på opgaveløsning:
Max. 1 normalside


Målsproget for oversættelsen eller den formidlende tekst afgøres ved lodtrækning, og offentliggøres senest 5 dage inden prøven.

Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler

Prøven afvikles på CBS PC, jf. muligheder ved skriftlige eksaminer der afholdes ved brug af CBS´PCer, mulighed 5.

Prøvesprog: Dansk og engelsk

Syge/omrøve:
Som den ordinære prøve
Course content

Kurset i Legal English skal sætte den studerende i stand til at forstå relevante danske og engelske juridiske tekster inden for aftaleret og gengive indholdet heraf enten i form af en oversættelse til det pågældende målsprog eller en formidlende tekst på målsproget. Med dette formål tilegner den studerende sig viden om udvalgte juridiske forhold i et komparativt perspektiv. Den studerende får kendskab til juridiske teksters særlige sproglige karakteristika og arbejder med principper for kilde- og målsprogsorientering ved oversættelse og anden formidling mellem to juridiske systemer og kulturer. Der bygges videre på oversættelses- og  formidlingsstrategier tilegnet under de tidligere kurser Text and Text Production og Business English. Endelig trænes den studerende i hensigtsmæssig anvendelse af relevante hjælpemidler inden for det juridiske område

Teaching methods
Interaktive forelæsninger, gruppearbejde, workshops, hjemmeopgaver (individuelle).

Undervisningssproget er dansk og engelsk
Student workload
Undervisning 20 hours
Forberedelse 62 hours
Hjemmeopgaver 30 hours
Selvstendig tilegnelse af fagligt stof 45 hours
Eksamen 50 hours
Expected literature

Vejledende litteratur:
Essentials of Business Law, MacInture E.
Introduction to English Legal Language, Faber D., Hjort-Pedersen M., Klinge A.

Last updated on 16-07-2012