English   Danish

2012/2013  BA-EOK_TT  Terminologi og termbaser

English Title
Terminologi og termbaser

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
  • Hanne Erdman Thomsen - Department of International Business Communication
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 16-07-2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af kurset kunne
  • demonstrere kendskab til de teorier, metoder og begreber der indgår i pensum
  • udføre terminologiarbejde under hensyntagen til en valgt målgruppe ved brug af de metoder og teorier der er gennemgået i kurset, herunder udvælge relevante kilder samt udarbejde begrebssystemer og terminologiske artikler i en termbase
  • beskrive og diskutere relevante problemer og valg i forbindelse med det praktiske arbejde på korrekt dansk, samt demonstrere forståelse for terminologiarbejdets betydning for en organisation og/eller for den valgte målgruppe
Eksamen
Skriftlig individuel hjemmeopgave:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor

Eksamination
Prøven er en skriftlig individuel udarbejdet hjemmeopgave.

Omfang: Hjemmeopgaven må max. fylde 3 normalsider, dertil kommer begrebssystem og 10 begreber i termbase.

Varighed: Der gives 2 uger i eksamensperioden til at arbejde med opgaven.

Prøvesprog: Dansk og engelsk

Syge/omprøve:
Som den ordinære prøve.
Der skal aftales nyt emne eller delemne med eksaminator senest 3 uger før afleveringsfristen.
Ved sygdom i eksamensperioden kan der aftales ny afleveringsfrist for den oprindelige opgave.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Målet med undervisningen er at give den studerende viden om terminologisk teori og metode, og færdigheder i at udføre praktisk terminologiarbejde med henblik på præcision i virksomheders kommunikation på tværs af sprog og landegrænser.

Undervisningsformer
Forelæsninger for hele årgangen vekslende med holdtimer og øvetimer i PC-lokaler.
Selvstændig læsning og arbejde med øvelser (individuelt og gruppevis) med gennemgang, diskussion og gensidig opponering på oplæg.
Arbejdsbelastning
Undervisning 25 timer
Forberedelse 72 timer
Afleveringsopgaver 35 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 75 timer
Foreløbig litteratur

Madsen, Bodil Nistrup: Terminologi 1, Metoder og principper. GAD, Kbh. 1999. Kap. 1-7. Madsen, Bodil Nistrup: Terminologi 2, Øvelser og eksempler. GAD, Kbh. 1999. 
Materiale til introduktion af termbasen I-Term
Uddrag af ISO-standarder, f.eks.:
ISO 704 Terminology work -- Principles and methods
ISO/CD 29383 Terminology policies— Development and implementation
ISO/CD 26162 Computer applications in terminology — Design, implementation and maintenance of Terminology Management Systems
Supplerende artikler om terminologiarbejde

Sidst opdateret den 16-07-2012