English   Danish

2012/2013  BA-HAJ_KRE  Kreditret

English Title
Finance Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Fjerde quarter
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Peter Arnt Nielsen - Juridisk Institut
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 15-08-2012
Læringsmål
Med udgangspunkt i den eller de relevante retskilder at identificere og systematisere de forskellige kreditretlige problemstillinger og give løsningsforslag til løsning af disse med udgangspunkt i den retsdogmatiske metode.
Eksamen
Kreditret
Kreditret - Skriftlig stedprøve:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 2 timer
Prøven er en 2 timers skriftlig eksamen med alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler. Prøven afholdes i juni og bedømmes alene af eksaminatorerne.

Syge- og omprøve afholdes i august efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve, jf. dog § 16 i Studieordningen.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.

Se e-campus for flere detaljer.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kreditretten bygger forudsætningsvis på den undervisning, der er givet i de formueretlige discipliner på 1. år. I kreditret fokuseres der på følgende elementer:
• Kreditaftaler, sondringer mellem erhverv og privat
• Gældsbreve og andre kreditretlige dokumenter
• Tinglig sikkerhed
• Factoring
• Virksomhedspant og fordringspant
• Byggelån og byggelånstransporter
• Kaution og støtteerklæringer
• Modregning
• Nødlidende kreditforhold (rekonstruktion, konkurs og gældssanering)

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 36 timer
Øvelser 9 timer
Forberedelse 136 timer
Eksamensforberedelse 25 timer
Foreløbig litteratur

Pensum fastsættes nærmere, se lektionsplaenen på Learn.

Sidst opdateret den 15-08-2012