English   Danish

2012/2013  BA-HAJ_SKAT  Skatteret

English Title
Tax Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Jane Bolander - Juridisk Institut
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 15-08-2012
Læringsmål
Målet er, at de studerende skal:
• tilegne sig et overblik over retsreglerne inden for faget og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
• forstå det centrale indhold af retskilderne inden for retsområdet og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
• forstå forholdet mellem retskilderne og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor, og
• beherske den juridiske metode og være i stand til at analysere problemstillinger og vise, hvordan konkrete eksempler kan løses korrekt ved anvendelse af de relevante retskilder inden for retsområdet.


I relation til ovenstående forventes de studerende at opnå indsigt i og fortrolighed med følgende hovedemner:
• Skatterettens retskilder
• Den skattepligtige indkomst
• Beskatning af lønindkomst
• Beskatning af kapitalgevinster
• Subjektiv skattepligt
Eksamen
Skatteret
Skatteret - Skriftlig eksamen:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Prøven er en 4 timers skriftlig eksamen med hjælpemidler. Prøven afholdes i april/maj og bedømmes alene af eksaminator.

Syge- og omprøve afholdes i august efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve, jf. dog § 16 i Studieordningen.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.

Se e-campus for flere detaljer.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget sigter på at give en indføring i de grundlæggende skatteretlige regler med henblik på at sætte den studerende i stand til at identificere og selvstændigt at løse væsentlige problemstillinger inden for skatteretten.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 20 timer
Workshops 8 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 20 timer
Forberedelse 128 timer
Eksamensforberedelse 30 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Aage Michelsen m.fl. Lærebog om indkomstskat, 14. Udg. DJØF Forlag, 2011

Sidst opdateret den 15-08-2012