English   Danish

2012/2013  BA-HAK_IKIP  Intern kommunikation i praksis

English Title
Internal Communication in Practice

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Lena Zwisler - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 29-08-2012
Læringsmål
  • Den studerende skal i sin selvstændige analyse kunne vurdere, analysere og videreudvikle det strategiske grundlag for en organisation med sigte på at foreslå ændringer i praksis ifm. organisationens interne kommunikation.
  • Kvaliteten af analysen omfatter både argumentation, analyse og refleksion.
  • Kommunikationsproduktet skal afspejle den studerendes evne til at koble produkt med kontekst.
  • Den studerende skal demonstrere sine praktiske færdigheder i udarbejdelsen af et specifikt kommunikationsprodukt og være i stand til at reflektere over muligheder og begrænsninger ved dette.
  • Den studerende skal være i stand til at anvende fagets værktøjer i praksis.
Eksamen
Intern kommunikation i praksis
Intern kommunikation i praksis:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor

Eksamination
Den studerende skal individuelt, og indenfor fem døgn, udarbejde en casebesvarelse. Casebesvarelsen indeholder et kommunikationsprodukt (svarende til max. en normalside) samt en analyse af produktets sammenhæng med organisationens strategiske grundlag og interne kommunikation (svarende til max. fem normalsider).

Ved syge/omprøven stilles der en ny case. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i august og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Semestrets overordnede tema er intern kommunikation i praksis. Undervisningen har fokus på de primære emner indenfor intern kommunikation, som de studerende vil møde i erhvervslivet. Det handler om kommunikationsstrategier, - planlægning og de forskellige interne kommunikationskanaler med særligt fokus på bl.a. intranet og linjekommunikation (herunder forandringskommunikation).
 
Der arbejdes med forskellige metoder til at planlægge, analysere og udvikle den interne kommunikation, bl.a. kommunikation på strategi- og planlægningsniveau, undersøgelsesdesign, interviewteknik og måling. Semestrets arbejde foregår såvel individuelt som i grupper, da begge arbejdsformer kendetegner den moderne organisation. Overordnet set kommer vi rundt om de primære kernekompetencer inden for intern kommunikation, hvor de vigtigste er evnen til at kunne kommunikere selv, samarbejde samt forstå, planlægge og udvikle intern kommunikation i en organisation.

Undervisningsformer
Undervisningen i Kommunikationsværkstederne er primært praktisk orienteret og understøtter udviklingen af de studerendes egne kommunikationsfærdigheder. Det er derfor påkrævet af de studerende, at de yder en aktiv indsats i og uden for værkstedet. Der introduceres og diskuteres elementære teorier og værktøjer med udgangspunkt i organisationernes praksis. Underviseren påtager sig typisk en vejleder- og coachrolle, når de studerende arbejder med opgaveløsning. Der er dermed i meget lille omfang tale om fælles teorigennemgang fra underviserens side. Der er en udpræget dialogisk undervisningsform, og undervisningen foregår udelukkende i et særligt indrettet medieværksted, hvor de studerende også har mulighed for at arbejde selvstændigt udenfor undervisningstimerne.

Undervisning: 50
Forberedelse og selvstændigt arbejde: 56,25
Eksamen: 100
Total: 7,5 ECTS/206,25 SAT
Foreløbig litteratur

Offentliggøres på CBSLearn inden semesterets start.

Sidst opdateret den 29-08-2012