English   Danish

2012/2013  BA-HAK_SKIM  Kommunikationsteori- og strategi: Strategisk kommunikation i mediesamfundet

English Title
Strategic Communication in a Society of Mass Media

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
 • Kresten Jørgensen - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse
Fagområde/Category
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Markedsføring/Marketing
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29-08-2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • Identificere, klassificere og forklare grundlæggende udfordringer i centrale aktørers virke i forhold til de gængse og relevante strategiske kommunikationsudfordringer.
 • Pege på en række konkrete kommunikationsværktøjer og -dimensioner samt gøre rede for såvel deres strategiske som praktiske anvendelse.
 • Analysere og vurdere effekten af en given kommunikationsstrategi og givne kommunikationsværktøjer.
 • Identificere kommunikationsstrategiske problemstillinger og løsninger i en ”case” og klassificere samt forklare argumenter og løsningsforslag.
 • Formulere, afgrænse og analysere kommunikationsstrategiske problemstillinger og formidle dem i et klart og korrekt sprog.
Eksamen
Kommunikationsteori- og strategi: Strategisk kommunikation i mediesamfundet
Kommunikationsteori- og strategi: Strategisk kommunikation i mediesamfundet :
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor

Eksamination
Prøven har form af, at den studerende individuelt udarbejder et essay af max 15 normalsider, hvortil der gives 3 uger. Der udarbejdes centralt en opgaveramme. De studerende tager udgangspunkt i en selvvalgt case og en problemstilling inden for rammen. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.
For syge/omprøve gælder samme eksamensbestemmelser som for den ordinære eksamen.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i januar/februar og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagets formål at træne de studerendes blik for strategisk kommunikation – og herunder i særdeleshed de studerendes blik for strategisk tænkning af 2. orden. Det vil sige den strategiske påvirkning af rammerne for mulig handlen.

Undervisningsformer
Kursusaktivitet: Strategisk kommunikation i mediesamfundet

Studenterarbejdstimer:

Deltagelse i forelæsninger: 18 timer
Øvelser: 24 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser):84,25 timer
Eksamensforberedelse: 80 timer
Total
7,5 ECTS / 206,25 SAT
Foreløbig litteratur
 • Henrik Merkelsen, Håndbog i strategisk public relations, Samfundslitteratur, 2010.
 • Finn Frandsen og Winnie Johansen: Krisekommunikation, Forlaget Samfundslitteratur, 2007.
 • Kresten Schultz Jørgensen, Kommunikation for fattigrøve, Gyldendal, 2012.
 • Mads Christian Esbensen, Public Affairs i Praksis, Information, 2007
Sidst opdateret den 29-08-2012