English   Danish

2012/2013  BA-HA_E151  Supply Chain Management - et globalt perspektiv

English Title
Supply Chain Management - et globalt perspektiv

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår, Tredje quarter
Ændringer kan forekomme.
Mandag 11:40-14.15, uge 5-6 & 8-12.
Torsdag 11:40-14.15, uge 12.
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Peter Holm Andreasen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Secretary Pernille Nielsen - pn.om@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information and Knowledge Management
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 25-10-2012
Læringsmål
Det overordnede formål med faget er således, at de studerende opnår en grundlæggende viden om Supply Chain Management således, at de kan deltage i design og implementering af styringskoncepter i forsyningskæder, der distribuerer varer og services globalt.

Den studerende skal kunne beskrive og analysere forskellige SCM problemstillinger samt opstille mål og - strategier for deres løsning, herunder beskrive, hvordan forskellige styringskoncepter kan forbedre virksomheders konkurrenceevne. Det er vigtigt, at den studerende kan forstå, hvilket potentiale Supply Chain Management har for den enkelte virksomhed i forhold til de kompetencer, der kan forbedre virksomhedens servicefunktioner og reducere omkostninger i virksomhedens materiale - og informationsflow, samt at opnå indsigt i, hvordan dette kan opnås gennem samarbejde med andre virksomheder og aktører i et globalt forsyningsperspektiv.
Forudsætninger
Den studerende bør have afsluttet fag i grundlæggende erhvervsøkonomi og organisation.
Eksamen
Individuel mundtlig eksamen (20 minutter) med forberedelse.
Individuel mundtlig eksamen (20 minutter) med forberedelse.:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Med forberedelse
Varighed 20 minutter

Eksamination
Mundtlig eksamen (20 minutter) med forberedelse. Der trækkes et eksamensspørgsmål under forberedelsen.

Syge/omprøven afholdes efter samme eksamensfordringer og -bestemmelser som gælder for den ordinære prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Indhold og forløb:

Supply Chain Management omfatter styring af samtlige forretningsprocesser, der vedrører indkøb, produktion og distribution af varer til slutkunden på tværs af virksomhedsgrænser. I et globalt perspektiv medfører dette en øget kompleksitet, idet produkter kan udvikles, sources, fremstilles og distribueres i forskellige lande, hvilket har stor betydning for lokalisering af produktion og lagerføring.

Faget er opdelt i fire temaer:

I det første tema formuleres mål og strategier for hvordan Supply Chain Management kan forbedre virksomhedens konkurrenceevne i et Performance Management perspektiv.

Det andet tema tager udgangspunkt i Lean Thinking og forklarer hvordan strategiske, taktiske og operative styringskoncepter kan forbedre virksomhedens service og samtidig reducere bestemte omkostninger i relation til indkøbs, - produktions- og distributionsfunktionerne.

Det tredje tema diskuterer hvordan virksomheder med fordel kan outsource og globalt kan lokalisere forskellige funktioner og opgaver i forsyningskæden. I dette perspektiv diskuteres også hvordan virksomheder kan indgå i forskellige typer relationer med andre virksomheder og derved forbedre forsyningskædens effektivitet.

I det fjerde og sidste tema fokuseres på, hvordan informationsteknologi kan understøtte virksomhedens intra - og interorganisatoriske integration gennem deling af SCM-relateret information.

Undervisningsformer
De fire temaer er opdelt i lektioner, der fokuserer på udvalgte teorier inden for fagområdet. Den enkelte lektion forløber i tre faser: I første fase perspektiverer de studerende den til lektionen tilknyttede litteratur med udgangspunkt i på forhånd stillede spørgsmål. I anden fase fremlægger underviseren sine vurderinger af lektionens tema. I tredje fase afprøves teorierne på konkrete virksomhedscases eller øvelsesopgaver. Formålet er således, at faget har en høj deltageraktivitet og et anvendelsesorienteret sigte.
Foreløbig litteratur

Harland, C.M. (1996) Supply Chain Management: Relationships, Chains and Networks. British journal of Management, 7 special issue, pp. 563-580

Hammer, M.(1990) Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterate, Harvard Business Review, July- August, pp 104-112

Womack, & Jones (1994) From Lean Production to the Lean Enterprise, Harvard Business Review, March – april, pp. 93-103

Womack, & Jones (1996) Beyond Toyota: How to Root out waste and Pursue Perfection, Harvard Business Review, September-October, pp. 141-158

Fisher, M. (1997) What is the right supply chain for your product? Harvard Business Review, (2), pp. 105-116

Pagh, J. D. & Cooper, M.C. (1998) Supply Chain Postponement and speculation strategies: How to choose the right strategy. Journal of Business Logistics.19 (2) pp. 13-34

Prahalad, C.K.& Hamel, G.(1990) The core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, May- June, Vol.68, No.3 pp 79-91

Premkumar, G. P. (2000). Interorganization Systems and supply chain management: An information processing perspective. Information systems management. Summer. pp. 56-69.

Holmström, J. (1998) Implementing vendor managed inventory the efficient way: A case study of partnerships in the supply chain. Production and inventory management journal, 39 (3), pp.1-6

Christiansen, P.E. & Rohde, C. & Hald, K.S. (2003) Differences in Supply Chain Performance Across Interorganisational Communication Levels: Case Studies from Denmark, Global Journal of Flexible Systems Management, Vol.4, No.4 pp. 23-30

Kraljic, P. (1983) Purchasing Must Become Supply Management, Harvard Business Review. September. pp. 109-117.

Christiansen, P. E. & Maltz, A. (2002) Becoming an ”Interesting” Customer: Procurement Strategies for buyers without leverage. International Journal of Logistics , Research and Applications 5 (2) pp. 177-195

Olsen, R.F. (1997) A portfolio approach to supplier relationships, Industrial Marketing Management, 26 (2), pp. 101-113

Bensaou, M. (1999) Portfolios of Buyer-Supplier Relationships. Sloan Management Review.MIT, Boston.

Rashid, M.A., Hossain, L. and Patrick, J.D. (2001), The evolution of ERP systems. A historical perspective, in: Enterprise resource planning – global opportunities & challenges, Idea group publishing, pp. 1-16.

Akkermans, H.A. et al. (2003). The impact of ERP on supply chain management: Exploratory findings from aEuropean Delphi study. European journal of operational research 146, pp. 284-301

Evgeniou, T. (2002). Information Integration and Information Strategies for Adaptive Enterprises, European Management Journal,Vol.20,No 5, pp.486-494

Taylor, J.C.(1998), Participative design: linking BPR and SAP with an STS approach, Journal of Organizational Change Management, Vol.11, No.3,1998.pp. 233-245

Brewer, P.C. and Speh, T.W. (2000).Using the balanced scorecard to measure supply chainperformance. Journal of Business Logistics. Vol.21. No.1. pp. 75-93.

Harrison, Alan & Remko van Hoek (2011): Logistics Management and Strategy, 4rd edition, Prentice Hall.

Sidst opdateret den 25-10-2012