English   Danish

2012/2013  BA-HA_E172  Ledelse, Organisering og Udvikling af Frivilligt Arbejde

English Title
Leadership, Organizing and progressing of voluntary work

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Changes may occur.
Torsdag 11:40-14:15, week 36-41, 43-46.
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 25
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Administrator : Ane Lindgren Hassing alh.ioa@cbs.dk
    Morten Thanning Vendelø - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
  • Politisk ledelse, offentlig forvaltning og international politik/Political leadership, public management and international politics
Sidst opdateret den 03-05-2012
Læringsmål
- Deltagerne skal have overblik over grundlæggende teoretiske begreber og problematikker i faget
- Deltagerne skal kunne præsentere og anvende udvalgte begreber og problemstillinger i analyse af eget udviklingsprojekt
- Deltagerne skal kunne reflektere over styrker og svagheder i den valgte tilgang – og i det analyserede udviklingsprojekt
Forudsætninger
Bestået fag i organisationsteori/analyse på BA niveau. Erfaring med aktiv deltagelse i frivilligt arbejde på CBS eller udenfor er en fordel.
For at komme i betragtning til dette kursus skal man skrive en motiveret ansøgning til Peter Kjær (pk.ioa@cbs.dk) inden den 15/5 kl. 10.00. Derudover skal man som CBS-studerende tilmelde sig via online-tilmeldingen, og som meritstuderende via blanket på webben - også inden den 15/5 kl. 10.00.
Eksamen
Mundtlig eksamen på basis af mini-projekt
Mundtlig eksamen på basis af mini-projekt:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 20 minutter
Eksamination
20 min. mundtlig eksamen (uden forberedelse) på basis af individuelt mini-projekt på max 10 sider (1 side defineres som 2.275 anslag inklusiv mellemrum).

Syge/omprøven afholdes efter samme eksamensfordringer og -bestemmelser som gælder for den ordinære prøve.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Deltagelse i 2-dages seminar. Godkendt projektbeskrivelse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget tilbyder deltagerne en organisationsteoretisk ramme for udvikling og ledelse af frivilligt organisationsarbejde.
Frivilligt arbejde i og udenfor etablerede organisatoriske rammer rummer en række særlige udfordringer: 1) den frivilliges relation til organisationen drives typisk af et personligt engagement, og udfordrer dermed det klassiske medarbejderforhold i private og offentlige organisationer, hvor der er fokus på mere traditionelle motivationskalkyler, og hvor legitimiteten af ledelsens ret til at organisere og fordele arbejdet sjældent udfordres; 2) frivilligt arbejde er ofte projektbaseret og påvirkes dermed af de organiserings- og ledelsesudfordringer der følger med temporale organiseringsformer; 3) det frivillige organisationsarbejde foregår ikke sjældent i politiske kontekster, enten i politisk styrede organisationer eller i politisk regulerede felter, og organisationsarbejdet er derfor ofte præget af direkte eller indirekte forsøg på at udøve indflydelse i og på den konkrete kontekst for det frivillige arbejde. Legitimitet, temporalitet og politik kan betragtes som tre fundamentaler i det frivillige organisationsarbejde. Faget præsenterer aktuelle organisationsteoretiske bud på en forståelse af de tre fundamentaler – og bud på hvilke konkrete udfordringer og handlemuligheder de stiller den frivillige overfor.
Faget er praksis- og handlingssorienteret og der lægges op til, at deltagerne arbejder med egne organisatoriske projekter undervejs. Der indledes med to intensive én-dags seminarer, der afvikles i uge 37 og 38, og hvor deltagerne introduceres til fagets analyseredskaber og problemstillinger. Derefter arbejdes med egne udviklingsprojekter, som afrapporteres i en afsluttende projektrapport.
Undervisningsformer
Faget forudsætter omfattende deltageraktivitet. De to indledende 1-dagsseminarer bygger på en vekselvirkning mellem læreroplæg, gæsteforelæsninger, debat og gruppeøvelser. Forud for seminaret forventes deltagerne, individuelt eller i grupper af max 3 studerende, at have udvalgt et eget udviklingsprojekt. Som afslutning på det andet seminar indleveres en kort projektbeskrivelse for det videre arbejde med projektet. Herefter gennemføres selvstændigt projektarbejde. Der tilbydes h.h.v. 3, 4 og 5 timers vejledning i projektarbejdet alt efter om projektet udarbejdes af 1, 2 eller 3 studerende.
Yderligere oplysninger

Optagelse forudsætter konkret erfaring med frivilligt organisationsarbejde. Studiet vil tage udgangspunkt i egne aktuelle udfordringer. Indsend ansøgning med kvalifikationer og motivation til Peter Kjær pk.ioa@cbs.dk senest 15 Maj kl 10.00.  

Foreløbig litteratur
Litteratur (indikativ):
Christensen, S., & Molin, J. (1995) I den gode sags tjeneste – frivillige organisationer i Danmark. (uddrag) København: Handelshøjskolens Forlag.
Davis, G. F. et al (eds.) (2006): Social Movements and Organization Theory (udvalgte artikler), Cambridge: Cambridge University Press..
Birnholtz, J. P. et al. (2007) Organizational Character: On the Regeneration of Camp Poplar Grove, Organization Science, vol. 18, no. 2, pp. ??-??..
La Cour, A. (2010) Statens frivillighedspolitik op på briksen, Social Kritik, nr. 122, pp. ??-??.
Lundin, R. A., & Söderholm, A. (1995) A Theory of the Temporary Organization. Scandinavian Journal of Management, vol. 11, no. 4, pp. 437-455.
Sidst opdateret den 03-05-2012