English   Danish

2012/2013  BA-HA_E173  Entrepreneurship – virksomhedsetablering/start af nye forretningsområder

English Title
Entrepreneurship – virksomhedsetablering/start af nye forretningsområder

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår, Tredje quarter
Tirsdag kl. 11.40-14.25, uge 5-12.
Workshops onsdage kl. 11.40-14.25, uge 8, 9 og 10.
Ændringer kan forekomme.
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 200
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Leif Bloch Rasmussen - ITM
Undervisere: Leif Bloch Rasmussen, Louise Harder, Christian Stadager, Niels Torp.

Administrativ kontakt: Karina Ravn Nielsen - electives.lpf@cbs.dk el. tlf.: 3815 3782
Fagområde/Category
 • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
 • Ledelse/Management
 • Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information and Knowledge Management
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 25-10-2012
Læringsmål
Faget lægger vægt på at træne deltagerne i at overføre og anvende de teorier/tekniske færdigheder de har opnået på studiet indtil nu. I faget kobles teori og praksis i forbindelse med at transformere idéer til forretningsplan, som en hybrid model imellem forretningsplanens krav fra "virkeligheden" og det teoretiske grundlag der forudsættes på nuværende stadie i studiet.

Der lægges op til en selvstændig problemorienteret lærings proces, der er en forudsætning for den, der senere ønsker at deltage i ledelse af innovative processer.
 • Danne realistiske problemstillinger
 • Analysere samme ud fra realiserings kriterier
 • Tilpasse teori og praksis til den konkrete opgave
 • Fremlægge og diskutere en forretningsplan
 • Se forretningsidéen i et samlet perspektiv
 • Perspektivering af innovations teori
Forudsætninger
Dette kursus udbydes som det sidste inden bachelor eksamen. Faget sætter den faglighed der er dannet på HA studiet i perspektiv af den viden, den der arbejder i fagområdet, må indse ikke er til stede, men som skal inddrages f.eks. i en forretningsidé/-plan.
Faget kan følges af alle studerende på sjette semester.
Eksamen
Entrepreneurship – virksomhedsetablering/start af nye forretningsområder:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer
Eksamenen er en 4 timer skriftlig stedprøve med alle hjælpemidler. Eksamenen er PC-baseret og uden adgang til internettet. Det er også muligt at skrive i hånden.

Syge/omprøven afholdes efter samme eksamensfordringer og -bestemmelser som gælder for den ordinære prøve medmindre antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at denne mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve.  Denne vil have form som 20 min. mundtlig prøve uden forberedelse.
Eksamensformen for syge/omprøven vil fremgå af eksamensplanen på e-campus.
 
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Hovedproblemstillinger:
•    Gunstige muligheder og innovation og entrepreneurskab: Systematisk idéudvikling
•    Ledelse af den entreprenelle proces: faser og beslutningsprocesser
•    Vision, mission og strategi som grundlag for innovation og entrepreneurskab
•    Opbygning af videnpakker: brug af netværk, visualiseringsværktøjer og databaser
•    Forretningsmæssig beskyttelse (også af servicekoncepter)
•    Krav til forretningskoncepter og forretningsplan
De studerende skal forstå og acceptere betingelserne for ledelse af den entreprenelle proces, samt kunne anvende viden om strategi ved og ledelse af innovation og entrepreneurskab til at opbygge et nyt forretningskoncept ved at udvikle en forretningsplan. Det er fagets fokus at træne ledelse af den entreprenelle proces. De studerende skal lære at indsamle og bearbejde data, information og viden til "videnpakker" og ”innovationspotentialer”, der ved organisering og ressourceallokering kan danne basis for etablering af en ny produktion af varer og tjenesteydelser.
Der serveres ikke en færdig opskrift på, hvorledes man etablerer en ny virksomhed eller starter et nyt forretningsområde. Det er umuligt pga. den usikkerhed, der nødvendigvis er forbundet med innovation og entrepreneurskab.
Der er intet som den fødte iværksætter. Men der fødes for få, så derfor må vi uddanne nogle flere. En helt central forudsætning for undervisningen er derfor de studerendes motivation. Motivation til at arbejde konkret og praktisk orienteret og anvende erhvervsøkonomiske fag og metoder med henblik på opbygning af innovationspotentialer, forretningskoncepter og forretningsplaner for start af ny produktion af varer og tjenesteydelser.

Meningen er, at de studerende skal udarbejde innovationspotentialer, forretningskoncepter og forretningsplaner af en sådan dybde, at de kan danne beslutningsgrundlag for om der bør arbejdes videre med henblik på en fuldt færdig forretningsplan. Denne kan enten sigte mod start af en ny virksomhed eller den kan sigte mod udvikling af et nyt forretningsområde for en eksisterende virksomhed. Faget omfatter således både entrepreneurship og intrapreneurship (corporate entrepreneurship). Det er vigtigt, fordi mange gode projekter ikke kan realiseres af uafhængige entrepreneurer pga. af manglende ressourcer, og nok så væsentligt: fordi de fleste innovationer i erhvervslivet faktisk sker i virksomheder og i netværk.
Det er stringens og dybde i argumenterne i projektet der er afgørende i forbindelse med evaluering og ikke om konklusionen er "go" eller "no go"
Der anlægges en proces synsvinkel på innovation og entrepreneurskab. Fagets centrale problemstillinger belyses ud fra de entreprenelle processers forskellige faser, specielt en opdeling i prejekt- og projekt-fase. Dermed fokuseres på
•    hvorledes de studerende kan udforske, visualisere og  udnytte gunstige muligheder for at iværksætte ny produktion
•     ledelse af både "context of innovation" og "content of innovation"

Undervisningsformer
Faget bygger på "action learning" med fokus på de studerendes projekter. Undervisningen bygger desuden på læreroplæg med henblik på perspektivering af fagets litteratur. Der bliver ikke tale om egentlig gennemgang af pensum. Store dele overlades til selvstudium, specielt hvad angår arbejdsmetoder og konkrete værktøjer.
Da undervisningen skal træne ledelse af entrepreneurship, er fremlæggelse og diskussion af de studerendes egne entreprenelle projekter central. Der forlanges nedenstående studenteraktiviteter i forbindelse med holdundervisning:
• Præsentation og diskussion af en caseanalyse
• Præsentation og diskussion af vision, mission og strategi i eget entreprenelt projekt
• Præsentation og diskussion af oplæg til bachelorprojekt.
Det forventes ikke, at de studerende selv møder op med deres egne gode ideer. En væsentlig del af undervisningen går netop ud på at træne identifikation af gunstige muligheder for ny produktion.

Storholdsundervisningen anvendes til læreroplæg og dialog ud fra litteratur. Work-Shops anvendes til vejledning og dialog ud fra projekter.
Foreløbig litteratur

Foreløbig litteratur:


1.    “The Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers” by Alexander Osterwalder og Yves Pignuer, 2010, John Wiley & Sons Ltd , 300 sider

2.    “En linedans – fra idé til virkelighed”, Liselotte Lyngsø og Anne Skare Nielsen, 2011, Nyt Nordisk Forlag, 256 sider
    
3.    Kompendium med opdaterede artikler, ca. 300 sider
 
Som supplerende litteratur:
Forretningsplan: http://venturecup.dk/businessplan  http://www.startvaekst.dk/forretningsplan
Forretningsplanen. Håndbog for virksomheder, McKincey & Company/Børsen 2000


Sidst opdateret den 25-10-2012