English   Danish

2012/2013  BA-HA_E70  Økonomistyret Marketing & Strategi

English Title
Økonomistyret Marketing & Strategi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår, Tredje quarter
Ændringer i skema kan forekomme
Onsdag 11.40-14.15, uge 5-12
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 75
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi
Secretary Jeannett Zola Andersen jza.marktg@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
  • Organisation/Organization
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 25-10-2012
Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer: Faget tilstræber at bibringe den studerende forståelse og metoder til at udføre en grundig analyse af virksomhedens finansielle situation for at kunne fastlægge en realistisk global marketingstrategi.
Den studerende skal således ved kursets afslutning kunne demonstrere, at vedkommende er i stand til:
- At gennemføre en grundig og nuanceret analyse af virksomheden
samt de omverdensforhold, der præger virksomheden.
- At kortlægge virksomhedens forskellige strategiske muligheder under
hensyntagen til virksomhedens finansielle midler
- At vurdere de økonomiske konsekvenser af de forskellige muligheder
- At foretage argumenterede strategivalg
Forudsætninger
Der lægges vægt på anvendelse/inddragelse af den akkumulerede kompetence indenfor HA-studiets fagdiscipliner (generel afsætningsøkonomi, organisation, økonomistyring og regnskabsforståelse , finansiering samt problemanalyse og metode) således, at den studerende kan sammenholde en virksomheds strategiske marketingmæssige problemstillinger i forbindelse med dens internationale relationer - ud fra en økonomisk analyse og finansiel vurdering.
Eksamen
4 timers eksamen
4 timers eksamen:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Eksamination
Eksamenen er en 4 timer skriftlig stedprøve med alle hjælpemidler. Eksamenen er PC-baseret og uden adgang til internettet. Det er også muligt at skrive i hånden.

Syge/omprøven afholdes efter samme eksamensfordringer og -bestemmelser som gælder for den ordinære prøve medmindre antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at denne mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve. Denne vil have form som 20 min. mundtlig prøve uden forberedelse.
Eksamensformen for syge/omprøven vil fremgå af eksamensplanen på e-campus.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget sigter mod at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer indenfor marketingfunktionen som helhed eller centrale dele heraf på internationale markeder samt at kunne gennemføre økonomiske analyser af virksomhedens muligheder og mål således, at den studerende kan udarbejde en realistisk global strategi.

For at kunne fastlægge en realistisk marketingstrategi er det nødvendigt at forstå og at inddrage virksomhedens finansielle situation. I den finansielle analyse fokuseres bl.a. på forståelse af selskabsstrukturen, regnskabsanalyser med fokus på, hvor i verden og på hvilke produkter, virksomheden tjener deres penge, risikoanalyser m.m. som beslutningsgrundlag for valg af dens fremtidige strategi.

Der indgår bl.a. følgende temaområder:

- Strategi og ledelse i markedsføringen

- Strategisk usikkerhed og scenario analyse

- Ressource/kapabilitetsbaseret strategi og situationsbaseret strategi

- Skabelse af vedvarende konkurrencemæssige fordele

- Indtrængningsstrategier på udvalgte internationale aftagermarkeder

- Opstilling af strategiske handlingsalternativer for en given virksomhed

under finansielle begrænsninger

- Økonomiske konsekvensanalyser af de opstillede alternativer

- Reversibilitet og usikkerhed

Undervisningsformer
Oversigtsforelæsninger i dialogform samt casegennemgange med henblik på forståelse, indlæring og anvendelse af teorier/modeller og begreber.
Vekselvirkningen mellem teoretiske indfaldsvinkler og praktiske anvendelser vil således være en bærende pædagogisk dimension i læreprocessen.
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

Aaker, David A. & Strategic Management. Global Perspectives.

Damien McLoughlin: John Wiley & Sons, New York 2010. 1.edition.

Cumberland, Flemming: Indtrængningsproblematikken og udvalgte

erhvervsøkonomiske teoriområder.

Institut for Afsætningsøkonomi. WP 2/2005

(uploades)

Cumberland, Flemming: Materialesamling til markedsføring.

Samfundslitteratur, 1.udgave, 4.oplag 2010.

Nondal, Lars Kilder til international markedsinformation.

Larsen, Karen & CBS Library 2010. Uploades (klikbar pdf-fil)

Erik Sonne:

Udvalgte artikler fra videnskabelige tidsskrifter (meddeles senere).

Diverse øvelser og cases (uploades).

Sidst opdateret den 25-10-2012