English   Danish

2012/2013  BA-IMK_BP  Bachelorprojekt

English Title
Bachelor Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Diana Storm - Institut for Afsætningsøkonomi
  • Sine Nørholm Just - Department for Business and Politics
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 02-04-2013
Læringsmål
For så vidt angår projektrapporten skal den studerende kunne
• Identificere og formulere en velafgrænset, tværfaglig problemstilling indenfor fagområdet for interkulturel markedskommunikation, der tager højde for en eller flere af fagområdets marketingmæssige, organisatoriske, erhvervsøkonomiske, juridiske, kulturelle, kommunikative og sproglige dimensioner
• Analysere og diskutere problemstillingen fyldestgørende ved hjælp af relevant empirisk materiale og relevant faglig litteratur, herunder:
• Indsamle den relevante empiri under hensyntagen til faglige kriterier for empiriindsamling
• Vælge og anvende relevante teorier, begreber, metoder og værktøjer til besvarelsen af problemstillingen
• Argumentere logisk for den eller de valgte løsninger
• Vælge en i forhold til problemstillingen passende balance mellem refererende fremstilling, selvstændig analyse og fortolkning samt diskussion
• Demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder:
• Formulere sig klart og præcist og med anvendelse af det relevante fagsprog
• Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
• Strukturere fremstillingen og præsentere stoffet i en sprogligt og indholdsmæssigt klart formuleret og disponeret form
For så vidt angår den mundtlige eksamination skal den studerende kunne
• Give en kort og dækkende redegørelse for problemstilling og hovedkonklusioner
• Argumentere for valg af kilder og arbejdsmetode
• Demonstrere fyldestgørende kendskab til projektets indhold
• Perspektivere projektets problemstilling
• Deltage selvstændigt i dialog med eksaminator
• Udtrykke sig på et flydende og varieret sprog med anvendelse af den relevante fagterminologi
Eksamen
.
Bachelorprojekt:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 20 minutter
Udprøvning Prøven er en individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt gruppeprojekt. Projektet udarbejdes i grupper på 2-5 studerende, for undtagelser se studieordningens bestemmelser. Gruppeprojektet udarbejdes på 6. semester og forsvares i eksamensterminen maj/juni. Projektet: Projektsproget er enten dansk eller engelsk efter de studerendes eget valg. Omfang: Den samlede rapport må være maksimalt 20 normalsider per studerende. Hvis projektet udarbejdes individuelt er omfanget maksimalt 25 normalsider. Projektet skal være ledsaget af et resumé på max 2 sider, som indgår det samlede sideantal. Resuméet skal skrive på det modsatte sprog af projektsproget.
Den mundtlige prøve: Den mundtlige prøve foregår som et individuelt forsvar af bachelorprojektet. Den mundtlige prøve afholdes på projektsproget. Varighed: Den mundtlige prøve varer 20 minutter inklusive votering. Bedømmelse: Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren er udtryk for en helhedsbedømmelse af det skriftlige gruppeprojekt og det individuelle mundtlige forsvar. Syge-/omprøve: Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige gruppeprojekt til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af det allerede indleverede gruppeprojekt. Har den studerede deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige gruppeprojekt til den ordinære eksamen, men er den studerende ikke bestået ved den mundtlige prøve, afvikles omprøven normalt på baggrund af det allerede indleverede gruppeprojekt. Den studerende kan dog vælge i stedet at indlevere et nyt, individuelt udarbejdet projekt inden for en nærmere fastsat frist. Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige gruppeprojekt på grund af sygdom, kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indleverer et individuelt udarbejdet projekt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

•At udvælge og besvare en velafgrænset, tværfaglig problemstilling indenfor interkulturel markedskommunikation
•At identificere de relevante faglige tilgange til problemstillingen og anvende disse i besvarelsen
•At indsamle og anvende relevant empiri og forskningslitteratur
•At opstille en samlet tværfaglig tilgang og anvende denne stringent
•At udvise sproglig opmærksomhed i besvarelsen af problemstillingen
Med bachelorprojektet sigtes der mod at opbygge de studerendes akademiske kompetencer indenfor det tværfaglige felt, som er interkulturel markedskommunikation. De studerende identificerer selv deres konkrete interesseområde, udmønter dette i en relevant problemstilling og besvarer denne.
Indhold
De studerende arbejder med en selvvalgt problemstilling og fordyber sig i denne. Der introduceres til metode- og formidlingsmæssige problemstillinger med generel relevans for det videnskabelige arbejde, og de studerende indgår i diskussioner af de introducerede problemstillinger og hinandens projekter, ligesom de diskuterer konkrete faglige valg med deres vejleder.

Undervisningsformer
Forelæsninger, workshops/klyngevejledning og individuel vejledning
Arbejdsbelastning
Undervisning (inkl. vejledning) 20 timer
Forberedelse 133 timer
Eksamen 270 timer
Foreløbig litteratur

Rienecker, Lotte, Peter Stray Jørgensen, m.fl. (2005): Den gode opgave. 3. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Rasmussen, Erik Stavnsager, Per Østergaard & Suzanne C. Beckmann (2006): Essentials of Social Science Research Methodology. Odense: University Press of Southern Denmark.
Desuden: relevant fag- og forskningslitteratur efter den studerendes eget valg.

Sidst opdateret den 02-04-2013