English   Danish

2012/2013  BA-IMK_EOE2  Erhvervsøkonomi 2

English Title
Managerial Economics 2

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Victor Lund - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 12-07-2012
Læringsmål
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• Redegøre for det regnskabsmæssige lovgrundlag og grundlæggende principper for opstilling af regnskab
• Analysere og vurdere en virksomheds eksterne regnskab, samt grundlæggende kendskab til budgettering af en virksomheds interne regnskab
• Vurdere virksomhedens investeringsbeslutninger, og herunder beskrivelse af betalingsrækker samt metoder til vurdering af rentabilitet samt risiko i investeringer
• Vurdere og rangordne flere investeringer
• Redegøre helt overordnet om virksomheders finansiering, herunder finansieringskilder samt grundlæggende metoder til vurdering af finansieringsformer
Eksamen
.
Erhvervsøkonomi 2:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 72 timer
Prøveform: Individuel mundtlig eksamen, 20 min. uden forberedelse. forud for den mundtlige prøve besvares en 3-døgns-caseopgave, hvor besvarelsen udarbejdes i grupper på 3-5. Rapporten skal illustrere anvendelsen og sammenhængen imellem de forskellige delelementer i pensum. Bedømmelsen baseres på en helhedsvurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i den af gruppen udarbejdede rapport, men med hele pensum fra erhvervsøkonomi 1 og erhvervsøkonomi 2 som basis.

Længde på casebesvarelse: Rapporten må have et sideantal på max. 20 sider, uanset gruppestørrelse. Dette gælder ligeledes for individuelle besvarelser.

Varighed af mundtlig prøve: 20 min inkl. votering

Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren er et udtryk for en helhedsbedømmelse af casebesvarelse og den mundtlige prøve.

Syge‐/omprøve: Har den studerende udarbejdet og afleveret det skriftlige casebesvarelse til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles denne på baggrund genindlevering af den oprindelige casebesvarelse.
Har den studerende ikke udarbejdet og afleveret den skriftlige casebesvarelse ved den ordinære eksamen, grundet sygdom, eller er den studerende ikke bestået efter den mundtlige prøve, afvikles denne alene som mundtlig stedprøve i fuldt pensum fra erhvervsøkonomi 1 og erhvervsøkonomi 2.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål:
• At den studerende har kendskab til og kan anvende den grundlæggende erhvervsøkonomiske teori og metode, med det mål, at kunne analysere og kvalificere rationel beslutningstagen i konkrete beslutningssituationer under hensyntagen til begrænsninger og til organisationens kortsigtede såvel som langsigtede målsætninger uanset typen af virksomhed og branche.
• At bibringe forståelsesmæssige forudsætninger for kvalificeret beslutningstagen i en virksomheds forskellige funktionelle områder herunder salg, marketing, produktion og omkostninger.

INDHOLD:
Regnskabets lovgrundlag
Regnskabsanalyse
Økonomistyring
Investering og finansiering

Undervisningsformer
Der vil blive arbejdet med:
• forelæsninger (storhold),
• forelæsninger med indlagte caseøvelser (workshops),
• øvelser (holdundervisning) og
• arbejdsdage (storhold).
Arbejdsbelastning
Undervisning 58 timer
Forberedelse 79 timer
Hjemmeopgaver 20 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 50 timer
Foreløbig litteratur

ANA
Dyson, John R.: Accounting for Non-Accounting Students, 8th Edition, Pearson, 2010.
SIF
Hedegaard, Ove; Hedegaard, Michael:
Strategisk investering og finansiering, DJØF Forlag 2011.

Sidst opdateret den 12-07-2012