English   Danish

2012/2013  BA-IMK_IH  International handelsret

English Title
International Commercial Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Peter Arnt Nielsen - Juridisk Institut
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 12-07-2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • Redegøre for grundlæggende, internationale handelsretlige principper og begreber
  • Identificere internationale handelsretlige problemstillinger i konkrete eksempler
  • Placere konkrete internationale handelsretlige problemstillinger i en overordnet erhvervsmæssig sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
  • Præsentere retlige problemer, løsninger og begreber på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik over, indsigt i og forståelse af fagets erhvervsmæssige problemstillinger.
Eksamen
.
International handelsret:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Prøven er en 4 timers skriftlig stedprøve med basis i en konkret case. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt.

Bedømmelse: Der gives karakter efter 7-trinsskalaen

Syge-/omprøve: Afholdes efter samme regler som den ordinære prøve, jf. dog § 16, stk. 2 i studieordningen. Eksamensformen vil fremgå af eksamensopslaget på e-campus.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er en forudsætning for at kunne arbejde med internationalmarkedsføring og markedskommunikation at have kendskab tilhvilkejuridiske regler, der knytter sig til markederne og hvilke muligheder, der er for at løse tvister. Faget International handelsret giver derfor et solidt kendskab til grundlæggende internationale erhvervsretlige principper og regler.

Undervisningsformer
Kurset består af en forelæsningsrække, diskussioner, oplæg fra studerende samt mundtlige og skriftlige cases.
Arbejdsbelastning
Undervisning 48 timer
Forberedelse 89 timer
Hjemmeopgaver 20 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 50 timer
Foreløbig litteratur

Peter Arnt Nielsen, International handelsret, 2. udg. december 2012.
Peter Arnt Nielsen, International handelsret. Tekster, 3. udg. december 2012.
Peter Arnt Nielsen, International handelsret. Studiehæfte. 3. udg. december 2012.
Enkelte dokumenter (Learn).

Sidst opdateret den 12-07-2012