English   Danish

2012/2013  BA-IMK_IME  Internationale markedsføringstekster, engelsk

English Title
International Marketing Texts, English

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Lill Ingstad - Department of International Business Communication
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 12-07-2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • producere tekster på fremmedsproget, som overholder de sproglige og stilistiske konventioner for de pågældende genrer
  • tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens formål
  • udtrykke sig på fremmedsproget uden kommunikationsforstyrrende fejl i forhold til opgaven og målgruppen
  • anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den relevante fagterminologi samt udtrykke sig relativt varieret og idiomatisk på fremmedsproget
  • producere sammenhængende tekster med klare budskaber
Eksamen
.
Internationale markedsføringstekster, engelsk:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 24 timer
Prøven er en 24-timers individuel skriftlig opgave skrevet på basis af en udleveret case. Opgaven udarbejdes på fremmedsproget (engelsk)

Omfang: Opgaven må maksimalt fylde 2 normalsider.

Syge-/omprøve: Afholdes efter samme regler som den ordinære prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

- Den studerende skal være i stand til at producere markedsføringstekster af en vis kompleksitet på fremmedsproget
- Den studerende skal være i stand til at tilpasse teksterne til målgrupper på de udenlandske markeder, både sprogligt og kulturelt (dvs. med modtageren i centrum).

Der arbejdes casebaseret, dvs. markedsføringsteksterne indgår i en større sammenhæng. Som eksempel på en casesituation kan nævnes tilrettelæggelse af en messe., hvor der lægges op til produktion af tekster til forskellige målgrupper, med forskelligt indhold og varierende budskaber. Der kan også være tale om konkrete salgskampagner, produkt- og virksomhedspræsentationer eller web-tekster. I forbindelse med opgavegennemgangen vil også relevante grammatiske problemstillinger blive behandlet.

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af holdundervisning, workshops/gruppearbejde og diskussioner på baggrund af en eller flere caseopgaver med fokus på problemorienteret arbejde.
Arbejdsbelastning
Undervisning 23 timer
Forberedelse 81 timer
Selvstændigt fagligt arbejde 34 timer
Hjemmeopgaver 40 timer
Eksamen inklsive eksamensforberedelse 30 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

  • Bovée, Courtland L. & John v. Thill (2012):Business Communication Today, 11th ed., Pearson Custom Publishing
  • Internationale markedsføringstekster – compendium, Academic Books
  • Swan, Michael (2009): Practical English Usage, 3rd ed., Oxford
Sidst opdateret den 12-07-2012