English   Danish

2012/2013  BA-IMK_KOK  Kultur‐ og kommunikationsteori

English Title
Kultur‐ og kommunikationsteori

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Henrik Merkelsen - Department of International Business Communication
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 12-07-2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne:

Udvise indsigt og overblik over fagområdets teorier og analytiske modeller samt deres anvendelse på konkrete problemstillinger

Beskrive og analysere en udleveret case fyldestgørende, herunder:
o Udvælge de mest centrale elementer i casen og gengive disse korrekt
o Udvælge de begreber og modeller, som er bedst egnede til at besvare problemstillingen, og gengive disse korrekt
o Anvende begreber og modeller på casen og dermed give en teoretisk informeret og
empirisk velbegrundet besvarelse af problemstillingen

Redegøre for begreber og modellers egnethed i forhold til den konkrete case og diskutere analytiske pointer i et bredere teoretisk perspektiv

Demonstrere metode‐ og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder:
o Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
o Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
o Strukturere fremstillingen og præsentere stoffet i en sprogligt og indholdsmæssigt klart formuleret og disponeret form
Eksamen
.
Kultur‐ og kommunikationsteori:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Prøven er en individuelt udarbejdet skriftlig ugeopgave skrevet på basis af en udleveret case. Omfang: Besvarelsen må maksimalt fylde 10 normalsider. Varighed: Der gives én kalenderuge til besvarelsen.
Bedømmelse: Der gives karakter efter 7‐trinsskalaen.
Censur: Ingen censur

Syge‐/omprøve: Afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kultur‐ og kommunikationsteori består af en kronologisk gennemgang af udviklingen i kultur‐ og
kommunikationsteori med tre hovednedslag: tiden før og op til Anden Verdenskrig, tiden umiddelbart efter
Anden Verdenskrig og tiden fra 1960’ernes ungdomsoprør og frem. De enkelte kultur‐ og
kommunikationsteorier vil blive forklaret i deres historiske sammenhæng, ligesom relationen mellem
kultur‐ og kommunikationsteorierne vil blive diskuteret. Udover indsigten i teoriernes generelle
forklaringspotentiale og forståelsen for teoriernes tilblivelsesvilkår vil der være fokus på teoriernes
anvendelighed i forhold til nutidig interkulturel markedskommunikation i praksis.

Formålet med undervisningen i Kultur‐ og kommunikationsteori er, at de studerende får overblik over hovedudviklinger inden for kultur‐ og kommunikationsteori sådan som disse fagfelter har udviklet sig uafhængigt af og i samspil med hinanden fra slutningen af 1800‐tallet. De studerende vil lære at:

• Identificere, karakterisere, sammenligne og diskutere hovedstrømninger inden for kultur‐ og kommunikationsteori

• Anvende teoretiske begreber og modeller på konkret (inter)kulturelle og (markeds)kommunikative cases

• Vurdere anvendeligheden og forklaringspotentialer af de forskellige begreber og modeller

Undervisningsformer
Forelæsninger og holdundervisning
Arbejdsbelastning
Undervisning 48 timer
Forberedelse 100 timer
Hjemmeopgaver 19 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 60 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

Just, S. N. og T. Burø (2010): Kultur- og Kommunikationsteori. En introduktion. København: Hans Reitzles Forlag.
Pensum udgøres desuden af primærtekster og cases (jf. lektionsplanen)

Sidst opdateret den 12-07-2012