English   Danish

2012/2013  BA-IMK_MKI  Mundtlig kommunikation og interaktion, fransk, spansk eller tysk

English Title
Oral Communication and Interaction, French, Spanish or German

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Spansk
    Carsten Jacob Humlebæk - Department of International Business Communication
  • Fransk
    Joan Tournay - Department of International Business Communication
  • Tysk
    Mette Skovgaard Andersen - Department of International Business Communication
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 12-07-2012
Læringsmål
• at den studerende kan udtrykke sig klart og i overensstemmelse med de væsentligste af fremmedsprogets konventioner mht. sprogrigtighed.
• at den studerende kan gøre rede for og i praksis anvende teoretisk materiale vedrørende det talte sprogs funktioner
• at den studerende kan interagere med en samtalepartner (fx eksaminator) i en meningsfuld dialog og demonstrere en forståelse af, hvordan talt sprog fungerer, og hvordan det bruges til argumentation.Målbeskrivelse
Den studerende skal kunne
• Demonstrere indsigt i og anvendelse af det teoretiske materiale, der er blevet arbejdet med i kursusforløbet (fx talehandlinger, face og høflighed, deiksis og kohærens, argumentation, retorik)
• Formulere sig klart og tydeligt på fremmedsproget uden væsentlige kommunikationshæmmende fejl og med en passende talehastighed, stemmeføring og stemmestyrke
• Formulere sig hensigtsmæssigt i forhold til målgruppe, situation, formål og genre på basis af en teoretisk baseret analyse af den givne kommunikationssituation
For så vidt angår præsentationen skal den studerende desuden
• Demonstrere indsigt i emnet for præsentationen
• Fremføre overbevisende argumentation
• Formulere sig på nærværende og overbevisende vis
• Levere en velstruktureret præsentation
Eksamen
.
Mundtlig kommunikation og interaktion, fransk, spansk, tysk:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 20 minutter
Prøven er en mundtlig prøve på basis af en individuelt udarbejdet beskrivelse af en kommunikationssituation. Situationsbeskrivelsen skal indeholde en kort redegørelse for relevante strategiske overvejelser samt have en erhvervsrelateret vinkel. Den studerende skal ved den mundtlige prøve lave en præsentation på baggrund af den indleverede situationsbeskrivelse og derefter redegøre for de overvejelser og valg, der er foretaget i forbindelse med denne. Den studerendes beskrivelse af en kommunikationssituation skal afleveres senest tre uger før eksamensdatoen. Omfang: Situationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 normalside. Sprog: Den skriftlige kommunikationsbeskrivelse såvel som den mundtlige eksamen (præsentation samt dialog) afvikles på den studerendes fremmedsprog. Karakteren er udtryk for en helhedsbedømmelse af situationsbeskrivelsen og den mundtlige prøve.

Syge-/omprøve: Har den studerende udarbejdet og afleveret den skriftlige situationsbeskrivelse til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve afvikles denne på baggrund af genindlevering af den oprindelige situationsbeskrivelse.
Har den studerende ikke udarbejdet og afleveret den skriftlige situationsbeskrivelse ved den ordinære eksamen grundet sygdom foregår den mundtlige sygeprøve som den ordinære prøve.
Er den studerende ikke bestået efter den mundtlige prøve, kan den studerende vælge at indlevere en ny, en forbedret eller en identisk situationsbeskrivelse og på den baggrund deltage i den mundtlige prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningsformer
Undervisningen foregår primært på den studerendes fremmedssprog (fransk, spansk eller tysk). Udprøvningen foregår på den studerendes fremmedsprog.

Der arbejdes med en bred vifte af arbejdsmetoder, der hver især sigter mod at styrke den studerendes personlige mundtlige kompetence, således at den studerende bliver i stand til at interagere uden væsentlige kommunikationshæmmende fejl i forskellige professionelle situationer, hvor mundtlig kommunikation anvendes. Til understøttelse af de praktiske færdigheder arbejdes der med teoretisk materiale, som udvælges med henblik på at understøtte den studerendes udvikling af kommunikativ kompetence. Undervisningen gennemføres ved hjælp af fx forelæsninger, gruppearbejde, præsentationer, diskussioner, træning af specifikke kompetenceområder eller specifikke diskursive træk, workshops mm.

Arbejdsbelastning
Undervisning 35 timer
Forberedelse 97 timer
Selvstændigt fagligt arbejde 20 timer
Hjemmeopgaver 15 timer
Eksamen inklusive eksamensforberedelse 40 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

Fransk:

- Gabrielsen, Jonas og Tanja Juul Christiansen. 2009. Talens magt. Indføring i mundtlig retorik. Academica.
- Kompendium til Mundtlig kommunikation og interaktion – fransk 2012. Joan Tournay
- Moderne fransk Grammatik, Schønberg


Spansk:


- Comunicación empresarial (2004). Barcelona : Deusto. Harvard Business Essentials

-Comunicación y correspondencia empresarial (2007). Adams.

- Felices, A., M.A. Calderón, E.Iriarte og E.Núñez (2003): Cultura y negocios. El español de la economía española y latinoamericana. Madrid: Edinumen.

- Márquez Reiter, R. og M. E.Placencia (2005): Spanish Pragmatics. London:Palgraven McMilland.

- Mondahl, Margrethe S. & Svendsen, Lisbet P. (2003): Oral Communication – in a Foreign Language. 
Copenhagen: Copenhagen BusinessSchool Press)

- Mulholland, J. (1991): The Language of Negotiation. A handbook of practical strategies for improving communication. London: Routledge.

- Villemoes, A. og S.Kjærbeck (2003):Negociar a lo español. Copenhagen: Systime.

- Yule, G. & Widdowson, H.G. (1996): Pragmatics. Oxford: OxfordUniversity Press.

- Briz, A. (2008):Saber hablar. Instituto Cervantes, Aguilar

Tysk:

- Colliander, Peter & Hansen, Doris (2004) Sproghandlinger i tysk. Handelshøjskolens Forlag, København
- Holzheu, Harry (1996) Ehrlich überzeugen. Aktiv zuhören, souverän verhandeln, sicher gewinnen. ECON Verlag GmbH, Düsseldorf
- Gabrielsen, Jonas og Tanja Juul Christiansen. 2009. Talens magt. Indføring i mundtlig retorik. Academica
- Bruun Hansen, Agnete, Stenestad, Elva og Collin Eriksen, Carl (2002) Gyldendal Tysk Grammatik.

Sidst opdateret den 12-07-2012