English   Danish

2012/2013  BA-IMK_SK  Skriv kreativt

English Title
Creative Writing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Henrik Merkelsen - Department of International Business Communication
Fagområde/Category
 • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 12-07-2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • Anvende metoder til idégenerering og research
 • Anvende modeller i forbindelse med udformning af tekster med særligt henblik på tekstens komposition
 • Forstå, definere og anvende forskellige genrer i organisationers skriftlige kommunikation
 • Tilpasse teksten til den pågældende genre/medie, kommunikationssituation og målgruppe
 • Træffe velbegrundede stilistiske valg i forhold til genren
 • Reflektere over de anvendte metoder og tilgange og diskutere alternativer
 • Demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder:
 • - Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
 • - Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
 • - Sikre intern sammenhæng i fremstillingen
Eksamen
.
Skriv kreativt:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 72 timer
72-timers individuel skriftlig opgave på basis af en udleveret case.

Omfang: et kommunikationsprodukt på maks. 3 normalsider og en teoretisk argumenterende del på maks. 9 normalsider.

Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trins-skalaen for kommunikationsproduktet og den argumenterende del.

Syge‐/omprøve: Afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

De studerende trænes i at producere tekster til on/offline medier inden for forskellige genrer såsom annoncer, årsberetninger, pressemeddelelser og brochurer. I øvelsestimerne producerer og afleverer de studerende deres tekster til kritikog trænes i at analysere og vurdere andres tekster og formulere fagligt begrundet feedback. De lærer hvordan forskellige genrers skriveprocesser forløber – med research, idégenerering, retoriske og stilistiske valg og at skrive og omskrive i flere omgange.

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af forelæsninger, holdundervisning og skriftlige øvelser.

Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

Afventer curriculum

Sidst opdateret den 12-07-2012