English   Danish

2012/2013  BA-IMK_TF  Tekstforståelse, fransk, spansk eller tysk

English Title
Understanding Professional Texts, French, Spanish or German

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Spansk
  Carsten Jacob Humlebæk - Department of International Business Communication
 • Fransk
  Joan Tournay - Department of International Business Communication
 • Tysk
  Mette Skovgaard Andersen - Department of International Business Communication
Fagområde/Category
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 12-07-2012
Læringsmål
Målbeskrivelse:

Den studerende skal kunne dokumentere
 • Receptiv kommunikativ kompetence, dvs. kunne identificere en teksts budskab, genre og de virkemidler, der er anvendt for at opnå det intenderede formål i en kommunikationssituation
 • Indsigt i sproglige og stilistiske virkemidler, dvs. kunne anvende de grundlæggende tekstmæssige begreber, der er introduceret i undervisningen på en tekst
Eksamen
.
Tekstforståelse, fransk, spansk, tysk:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 24 timer
24-timers individuel skriftlig opgave på basis af en udleveret tekst. Opgaven består af tekstanalytiske spørgsmål. Prøven foregår på fremmedsproget. Omfang: maksimalt 3 normalsider. Syge-/omprøve: Som den ordinære
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Til enhver genre hører et sæt af normer og forventninger, og det er identifikationen af disse, der er i fokus på kurset Tekstforståelse. Der gives en introduktion til genreteoretiske, tekstanalytiske, tekstlingvistiske og sproglige aspekter af særlig relevans for forståelse og analyse af faglige tekster. Herudover trækkes der på fænomener og begreber af relevans for tekstforståelse, der behandles i kurset Mundtlig kommunikation og interaktion på 1. semester.

I undervisningen arbejdes der med analyse af autentisk tekstmateriale af faglig art samt med grammatiske øvelser. Herudover udarbejder den studerende i løbet af kurset et antal skriftlige analyseopgaver.

Sammen med kurset Mundtlig kommunikation og interaktion på 1. semester præsenterer kurset de teorier og metoder, der kan bruges som grundlag for skriftlige og mundtlige produktionsopgaver i efterfølgende semestre.


Den studerende skal tilegne sig teoretisk viden om, hvad der overordnet karakteriserer faglige tekster.

 • At den studerende skal beherske metoder til at analysere faglige tekster med henblik på at kunne identificere disses karakteristika (fx genre, formål, opbygning, stilistiske træk og ordvalg).
 • At den studerende bliver i stand til at anvende viden om grammatiske og sproglige forhold på tekster.

Målet med undervisningen er således at give de studerende en teoretisk indsigt i de grundlæggende elementer, begreber og fænomener, der er nødvendige for at kunne forstå, fortolke, producere og formidle forskellige former for faglige, erhvervsrelevante tekster.

Undervisningsformer
Undervisningen foregår primært på den studerendes fremmedssprog (fransk, spansk eller tysk). Udprøvningen foregår på den studerendes fremmedsprog.

Kurset er en kombination af holdundervisning, diskussion, oplæg fra studerende, workshops samt mundtlige og skriftlige øvelser.
Arbejdsbelastning
Undervisning 35 timer
Forberedelse 82 timer
Selstændigt fagligt arbejde 20 timer
Hjemmeopgaver 25 timer
Eksamen inklusive eksamensforberedelse 45 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteraur:

Fransk:


- Pratique de la communication écrite, Abensour C. et al, Éditions Nathan, Paris 1998.

- Navigating in Foreign Language Texts, Lundquist L., Samfundslitteratur, Kbh. 2008.

- Moderne Fransk Grammatik, Rasmussen J. og Stage L., Schønberg, Kbh. 1993.

Spansk:

- Gómez de Enterría, Josefa (1997, 5. udg.) Correspondencia comercial en español (Sociedad General Español de Librería)

- Lundquist L. (2008) Navigating in Foreign Language Texts Frederiksberg; Samfundslitteratur

- Valdés, Guadalupe; Trisha Dvorak; Thomasina Pagán Hannum (2008, 5. udg.): Composición: Proceso y síntesis (McGraw-Hill).

Tysk:

- Gyde Hansen (1995) Einführung in das Übersetzen. Handelshøjskolens Forlag. København


- Bruun Hansen, Agnete, Stenestad, Elva og Collin Eriksen, Carl (2002) Gyldendal Tysk Grammatik. Gyldendal. København


- Navigating in Foreign Language Texts (2008). Lundquist L., Samfundslitteratur. Kbh.

Sidst opdateret den 12-07-2012