English   Danish

2012/2013  BA-IMK_TFE  Tekstforståelse, engelsk

English Title
Understanding Professional Texts, English

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Bodil Helder - Department of International Business Communication
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 12-07-2012
Læringsmål
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne dokumentere
  • Kommunikativ kompetence, dvs. kunne identificere en teksts budskab, genre og de virkemidler, der er anvendt for at opnå det intenderede formål i en kommunikationssituation
  • Indsigt i sproglige og stilistiske virkemidler, dvs. kunne anvende de grundlæggende tekstmæssige begreber, der er introduceret i undervisningen, til beskrivelse af sproglige og stilistiske fænomener i en tekst
  • Evne til at kunne formulere sig på relativt flydende og korrekt engelsk.
Eksamen
.
Tekstforståelse (engelsk):
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 24 timer
24‐timers individuel skriftlig opgave på basis af en udleveret tekst. Opgaven består af en tekstanalyse. Prøven foregår på engelsk. Omfang: maksimalt 3 normalsider. Syge‐/omprøve: Som den ordinære
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Til enhver genre hører et sæt af normer og forventninger, og det er identifikationen af disse, der er i fokus på kurset Tekstforståelse. Der gives en introduktion til genreteoretiske, tekstanalytiske, tekstlingvistiske og sproglige aspekter af særlig relevans for forståelse og analyse af faglige tekster. Herudover trækkes der på begreber af relevans for tekstforståelse, der behandles i faget Mundtlig kommunikation og interaktion på 1. semester.
I undervisningen arbejdes der med analyse af autentisk tekstmateriale af faglig art samt med grammatiske øvelser. Herudover udarbejder den studerende i løbet af kurset et antal skriftlige analyseopgaver.
Sammen med kurset Mundtlig kommunikation og interaktion på 1. semester præsenterer kurset de teorier og metoder, der indgår som grundlag for skriftlige og mundtlige produktionsopgaver i efterfølgende semestre.

Læringsmål:
 • At den studerende tilegner sig teoretisk viden om, hvad der overordnet karakteriserer faglige tekster.
 • At den studerende behersker metoder til at identificere en faglig teksts genre og formål på baggrund af en række analyseparametre (fx struktur, appelformer, talehandlinger og tekststrategier).
 • At den studerende bliver i stand til at anvende grammatiske og sproglige forhold.

Målet med undervisningen er således at give de studerende en teoretisk indsigt i de grundlæggende elementer og begreber, der er nødvendige for at kunne forstå, fortolke, producere og formidle forskellige former for faglige, erhvervsrelevante tekster.


 

Undervisningsformer
Kurset undervises primært på engelsk og udprøves på engelsk.

Kurset er en kombination af holdundervisning, diskussion, oplæg fra studerende, workshops samt mundtlige og skriftlige øvelser.
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

Bodil Helder: Textual Analysis - an approach to analysing professional texts. Samfundslitteratur 2011. ISBN 978-87-593-1568-2.

Jonas Gabrielsen & Tanja Juul Christiansen: The Power of Speech. Hans Reitzel 2010. ISBN 978-87-7675-830-1.

Sidst opdateret den 12-07-2012