English   Danish

2012/2013  BA-IMK_TO  Tekster i organisationen, fransk, spansk eller tysk

English Title
Writing Professional Texts, French, Spanish or German

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Spansk
  Carsten Jacob Humlebæk - Department of International Business Communication
 • Fransk
  Joan Tournay - Department of International Business Communication
 • Tysk
  Mette Skovgaard Andersen - Department of International Business Communication
Fagområde/Category
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 12-07-2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • producere tekster på fremmedsproget inden for de genrer, som hyppigt forekommer i virksomheder og organisationer
 • producere tekster, som overholder de vigtigste sproglige, stilistiske og formelle konventioner for de pågældende genrer
 • tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
 • udtrykke sig skriftligt på fremmedsproget uden fejl, der i nævneværdig grad forstyrrer kommunikationen
 • udvise indsigt i revisionsprocesser, dvs. kunne foretage tekstrevision således, at det reviderede produkt opfylder de sproglige, stilistiske og genremæssige konventioner, såfremt sprogrevision indgår i eksamensopgaven
Eksamen
.
Tekster i organisationen, fransk, spansk og tysk:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Prøven er en 4 timers skriftlig stedprøve, bestående af udarbejdelse af en tekst på fremmedsproget (fransk, spansk eller tysk) inden for en af de gennemgåede genrer på basis af skriftligt oplæg. Desuden kan sprogrevision af tekst på fremmedsproget indgå.

Omfang: Besvarelsen må maksimalt fylde 1 normalside. Såfremt sprogrevision indgår, må denne maksimalt fylde ½ normalside.

Syge-/omprøve: Afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal kunne genrebestemme og producere tekster på fremmedsproget inden for de forskellige genrer, der typisk indgår i virksomheders og organisationers skriftlige interne og eksterne kommunikation. Derudover skal den studerende kunne tilpasse teksterne til forskellige målgrupper, fx i forhold til kulturforskelle eller andre relevante aspekter.

Endelig skal den studerende kunne bruge relevante fagtermer og skrive tekster, der overholder de vigtigste sproglige og stilistiske normer.

Der arbejdes med genrernes forskellige sproglige og stilistiske karakteristika, fx formelle krav til genren, format, sammenhæng og struktur, samt med planlægning af tekster og kontekstviden. På denne baggrund produceres der tekster på grundlag af cases og andre oplæg. Desuden arbejdes der med revision af tekster og kritisk brug af ordbøger og andre hjælpemidler samt med problemstillinger inden for grammatik, terminologi og sproglige strategier.
Eksempler på tekster kan være kortere økonomiske rapporter, briefing papers, pressemeddelelser, kortere artikler til medarbejderblade eller virksomhedsprofiler.

Undervisningsformer
Undervisningen foregår primært på den studerendes fremmedssprog (fransk, spansk eller tysk). Udprøvningen foregår på den studerendes fremmedsprog.

Kurset består af en kombination af holdundervisning, workshops, diskussioner, oplæg fra studerende, peer evaluation samt mundtlige og skriftlige øvelser. For at sætte kurset ind i en realistisk og praktisk sammenhæng vil en del af kurset være bygget op omkring en eller flere caseopgaver.

Arbejdsbelastning
Undervisning 35 timer
Forberedelse 87 timer
Selvstændigt fagligt arbejde 20 timer
Hjemmeopgaver 25 timer
Eksamen inklusive eksamensforberedelse 40 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

Fransk:
BRAHIC, Mireille. 2009. Mieux rédiger ses écrits professionnels. Eyrolles.
LELLI, Annick. 2008. Les écrits professionnels. La méthode des 7C. Dunod.
Jens Rasmussen, Lilian Stage, 1993, Moderne fransk Grammatik, Schønberg

Spansk:

Berg Nielsen, A.(2005). Moderne spansk virksomhedskommunikation 2.

Berg Nielsen, A. & Elmøe, H. P. (2006). Moderne spansk virksomhedskommunikation 1.

Díez Frejeiro, S. (2006). Técnicas de comunicación. La comunicación en la empresa. Vigo: Ideaspropias.

Faber, D. et al. (1995). Introduktion til dansk juridisk sprogbrug. Metoder og analyser. København: CBS.

Garrido, C. (1999). Manual de correspondencia comercial. Barcelona: De Vecchi.

Jørgensen, A. M. (2002). Lidt af hvert om erhvervskommunikation. Syddansk Universitet.

Jørgensen, A. M. (2004). Kommunikations- og tekstanalyse. Syddansk Universitet.

Sanz Pinyol, G. & Fraser, A. (1998). Manual de comunicaciones escritas en la empresa. Barcelona: Interactiva.

Serafini, M. T. (1996). Cómo se escribe. Barcelona: Paidós.

del Valle, V. & Zaragoza, M. (1994). Derecho civil y mercantil. Madrid: McGrawhill.


Tysk:

- Frandsen (red.) (2009): International markedskommunikation i en postmoderne verden, Århus, Academica.

- Agnete Bruun Hansen, Elva Stenestad og Carl Collin Eriksen (2002 – eller senere): Gyldendal Tysk Grammatik.

- Stephanie Grupe (2011): Public Relations – ein Wegweiser für die PR Praxis. Springer

- Kompendium

Sidst opdateret den 12-07-2012