English   Danish

2012/2013  BA-IMK_VFPR  Public relations

English Title
Public Relations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
group A: wednesday 14:25 - 17:10, week 36-41, 43-46
group B: Friday 11:40 - 14.25, week 36-41, 43-46.
Changes in schedule may occur.
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Simon Krogh - Department of International Business Communication
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 18-03-2013
Læringsmål
De studerende skal kunne:

Demonstrere et fyldestgørende overblik over de for problemstillingen relevante teorier, herunder:

Udvælge de teorier mv., der har størst relevans for problemstillingen
Gennem konkrete analyser at anvende de teoretiske begreber og modeller, der er bedst egnede til at besvare problemstillingen
Evne at omsætte teoretiske begreber og modeller til konkrete handlingsanvisninger, herunder:

Demonstrere et genremæssigt overblik over relevante formidlingsformer så som strategioplæg og handlingsplaner
Bearbejde teoretiske begreber og modeller så de passer ind i praktisk, modtagerorienteret formidlingskontekst
Demonstrere en metodemæssig sikkerhed svarende til fagets generelle akademiske niveau, herunder:

Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
Sikre en intern kohærens og sammenhængskraft i fremstillingens komposition
  • Udvælge de teorier mv., der har størst relevans for en given kommunikationsrelateret problemstilling.
  • Gennem konkrete analyser at anvende de teoretiske begreber og modeller, der er bedst egnede til at besvare problemstillingen
  • Demonstrere et genremæssigt overblik over relevante formidlingsformer så som pressemeddelslen
  • Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
  • Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
Forudsætninger
Det forudsættes at den studerende har et vist kendskab til basale kommunikationsteorier – eller er indstillet på ved supplerende læsning at erhverve sig dette.
Eksamen
Skriftlig individuel
Skriftlig individuel:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Eksamination
Skriftlig individuel case-baseret hjemmeopgave på maksimalt 8 normalsider. Hjemmeopgaven udformes på baggrund af en udleveret case.

Syge/omprøve: 20 min. eksamen uden forberedelse. Individuel mundtlig eksamination. Den studerende har forberedt et kort oplæg inden for et selvvalgt delområde/teorifelt ud af kursets fulde pensum. Dog kan eksaminationen foregå i det fulde pensum
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset i Public Relations er at give de studerende indsigt i, hvordan PR kan anvendes som et redskab til at (med)skabe og underbygge virksomhedens identitet, image og legitimitet i et strategisk perspektiv. De studerende får værktøjer, teorier og metoder til at udføre praktiske PR-opgaver i en organisatorisk/ virksomhedsmæssig kontekst.
 
Kurset vil bl. a. indeholde Integreret kommunikation/ Corporate Communication og pressehåndtering, offentlighedsteori, kommunikationsplanlægning, Investor Relations, mediekontakt, branding etc.
 

Undervisningsformer
Fællesforelæsninger
Foreløbig litteratur
Grundbog:
”Håndbog i Strategisk kommunikation”
Henrik Merkelsen (red.)
Samfundslitteratur
ISBN: 978-87-593-1313-8

Supplerende litteratur
Lektion 1 - Intro til PR:
·J. E. Grunig (2006): Furnishing the Edifice: Ongoing Reseach on Public Relations As a Strategic Management Function. Journal of Public Relations Research 18 (2), 151-176
· J. G. Hutton (1999): The definition, Dimensions, and Domain of Public Relations. Public Relations Review 25 (2), 199-214
· L. Friedman og S. Miles (2006): Stakeholders: Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press, 1-16 (kan downloades fra forlagets hjemmeside)
Lektion 2 – corporate communication:
C van Riel (1997): Research in Corporate Communication: An Overview of an Emerging Field. Management Communication Quarterly 11 (2), 288-309
J. van Rekom (2005): Revealing the Corporation: Perspectives on Identity, Image, Reputation, Corporate Branding and Corporate-level Marketing. Corporate Reputation Review 7 (4), 388-391
Lektion 3 -Corporate branding/reputation management:
·C.J. Fombrun og M. Shanley, (1990): What’s in a name? Reputation building and corporate strategy, Academy of Management Journal 33 (2), 233-258
Lektion 4 – pressehåndtering:
· C. Callison (2001): Do PR Practioners Have a PR Problem?: The Effect of Associating a Source With Public Relations and Client-Negative News on Audience Perception of Credibility. Journalof Public Relations Research 13 (3), 219-234
Lektion 5 – agendasetting/gatekeeping:
· McCombs, Maxwell E. og Donald L. Shaw (1972): “The Agenda-Setting Function of Mass Media” The Public Opinion Quarterly 36 (2), 176-187
· White, D. M (1950): “The gatekeeper i Journalism Quarterly, nr. 27: 383-90.
Lektion 6 - Investor Relations:
· Dolphin, R.R. 2004. The strategic role of investor relations. Corporate Communications: An International Journal, Vol. 9, No. 1, pp. 25-42.
Lektion 7 - Krisekommunikation:
· W. L. Benoit (1997): Image repair discourse and crisis communication. Public Relations Review 23, 177-186
Lektion 8 - Issues management:
· T. Jaques (2007): Issue management and crisis management: An integrated, non-linear, relational construct. Public Relations Review 33 (2), 147-157
Lektion 9 - Public affairs:
·P. Harris (2006): Towards the development of method, theory and practice in public affairs management (PAM). Journal of Public Affairs 4 (2) 110 - 114
· P. Harris og D. Moss (2006): Understanding public affairs. Journal of Public Affairs 1 (1) 6 - 8
Lektion 10 – Planlægning:
· Xavier, Robina J. and Johnston, Kim A. and Patel, Amisha M. (2006) Exploring strategy: What public relations strategy means in practice. Asia Pacific Public Relations Journal, 6(2). pp. 1-10
Lektion 11 – PR på nettet (sociale medier):
- Litteratur følger
Sidst opdateret den 18-03-2013