English   Danish

2012/2013  BA-IVK_EUKU  Europæisk politisk enhed og EU-kundskab - marked og retsstat

English Title
European Political Unity and EU Knowledge - market and constitutional state

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
6. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i international virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på europæiske studier
    Katrine Ravn Jørgensen - Department of International Business Communication
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • International Politics/International Politics
  • Political Science/Political Science
Sidst opdateret den 25-10-2012
Læringsmål
Europæisk politisk enhed
Målet med kurset er at de studerende:
• har kendskab til både aktuelle og tidligere europæiske enhedsbestræbelser
• har faktuel viden om de vigtigste hegemoniske tiltag og teoretiske planer for politisk enhed gennem Europas historie
• behersker integrations- og politiske teorier om internationalt samarbejde, herunder især forholdet mellem konføderale, føderale og supranationale aspekter

Eu-kundskab - marked og retsstat
Målet med kurset er at de studerende:
• har overblik over og behersker såvel helheden som detaljerne i kompetencefordeling og beslutningsprocedurer mellem EU’s forskellige institutioner
• har forståelse af principperne for det økonomiske og juridiske grundlag for det indre marked og EU som en retsstat
• har en teoretisk forståelse af internationalt samarbejdes og integrations natur
Eksamen
Europæisk politisk enhed og EU-kundskab - marked og retsstat:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Mundtlig: Eksaminationstid: 20 min. inkl. votering heraf  er der afsat 5 min til eksaminandens oplæg. Maks. omfang på den Individuelt udarbejde disposition er 2 normalsider. Dispositionen afleveres i 3 eksemplarer på BA sekretariatet. Der er tale om en helhedsbedømmelse af dispositionen og den mundtlige eksamination.

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne
• demonstrere kendskab til både aktuelle og tidligere europæiske enhedsbestræbelser
• dokumentere faktuel viden om de vigtigste hegemoniske tiltag og teoretiske planer for politisk enhed gennem Europas historie
• beherske integrations- og politiske teorier om internationalt samarbejde, herunder især forholdet mellem konføderale, føderale og supranationale aspekter
• beherske såvel helheden som detaljerne i kompetencefordeling og beslutningsprocedurer mellem EU’s forskellige institutioner
• demonstrere en forståelse af principperne for det økonomiske og juridiske grundlag for det indre marked og EU som en retsstat
• demonstrere en teoretisk forståelse af internationalt samarbejdes og integrations natur
• identificere, klassificere og sammenligne grundelementer i de forskellige typer enhedsprojekter i forhold til EU-samarbejdet internt og med forhold i internationalt samarbejde i det hele taget
• relatere den aktuelle europæiske enhed (EU) til tidligere projekter samt EU’s virkemåde til de nationale forhold i medlemsstaterne
• analysere, fortolke og forklare den nuværende situation i lyset af tidligere tiltag og forslag med inddragelse af både enkeltheder og helheden i EU-samarbejdet

Prøvebeskrivelse:
Den studerende udarbejder en disposition over et opgivet emne som rummer elementer fra begge kurser, som grundlag for en mundtlig eksamen.

De studerende har en uge til at udarbejde dispositionen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Europæisk politisk enhed

Mens den europæiske historie især i de seneste århundreder kan synes at være præget af nationalstaterne og deres hævden af selvstændighed, er et gennemgående tema faktisk de gentagne forsøg på at samle kontinentet til en enhed, oftest i form af hegemoniske tiltag og magtanvendelse, men også i form af mere eller mindre luftige unions- eller føderationsforslag. Det afgørende nye i vore dages unionsbestræbelser er imidlertid at man forsøger at forene Europa ad frivillighedens og det konkrete samarbejdes vej. Kurset perspektiverer de aktuelle samlingsbestræbelser i forhold til sådanne tidligere forslag og analyserer dem i forhold til integrationsteorier og teorier om internationale relationer. Grundlaget for diskussionerne er læsning af tekster fra tidlige unionsforslag over Rom-traktaten til forfatningstraktaten.

EU-kundskab - marked og retsstat

Blandt de betingelser, som(nye) medlemmer af EU skal opfylde,er kravet om en fri markedsøkonomi, og at landet er en retsstat. Gennem en uddybende gennemgang af EU’s institutionelle opbygning og diskussioner af begreberne ’markedsøkonomi’ og ’retsstat’ skal de studerende erhverve en omfattende og dybtgående viden om EU’s funktion i praksis og om de principper der ligger til grund for unionen, principper som i stigende grad identificeres som ’europæiske værdier’. Kurset bygger i høj grad videre på Komparativ ret og politisk kultur, Økonomi og politik og EU-ret, samt på Europæisk politisk enhed.

Undervisningsformer
Europæisk politisk enhed
Holdundervisning vekslende med studenterfremlæggelser og cases.

EU-kundskab - marked og retsstat
Forelæsninger og øvelser, herunder træning i disponering og strukturering af informationer.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 275 timer
Foreløbig litteratur

Litteratur fremgår af semesterplan
 

Sidst opdateret den 25-10-2012