English   Danish

2012/2013  BA-IVK_GR1E  Grammar 1 - English

English Title
Grammar 1 - English

Course information

Language English
Exam ECTS 5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Autumn
1. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Kursusansvarlig
    Bodil Helder - Department of International Business Communication
  • Fagansvarlig på engelsk
    Lill Ingstad - Department of International Business Communication
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 19-07-2012
Learning objectives
Målet for såvel Grammatik 1 som Grammatik 2 er, at den studerende:
  • tilegner sig en systematisk viden om det engelske sprogs grammatik og derved erhverver sig en referenceramme, der kan trækkes på i uddannelsens øvrige discipliner
  • styrker sin sproglige iagttagelsesevne
  • bliver bedre i stand til at producere korrekt og hensigtsmæssigt engelsk
Examination
Grammatik 1:
Type of test Written Exam
Marking scale Pass / Fail
Second examiner No second examiner
Exam period December/January
Aids Closed Book
Duration 2 Hours
Prøve i sætningsanalyse (funktion, form og sætningstyper).

Syge-/omprøve
Afvikles som den ordinære, jf. dog § 16, stk. 2 i studieordningen.

Afholdelse af syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• identificere og klassificere de enkelte sætningskonstituenter mht funktion og form
• identificere og redegøre for de enkelte sætningskonstituenters struktur (fraser og ledsætninger)
• identificere og redegøre for sætningsopbygning (simple, komplekse og sideordnede sætninger)
Course content

Kurset indledes med en systematisk gennemgang af sætningsanalyse, herunder de enkelte sætningskonstituenters funktion og form samt sætningstyper. I anden halvdel af semesteret arbejdes der dels med frasestruktur (nominalfrasen, verbalfrasen samt adjektiv- og adverbiumsfrasen), dels med udvalgte områder af engelsk grammatik, som volder danskere problemer, når de kommunikerer på engelsk. De emner, der behandles i slutningen af 1. semester, kan vedrøre visse aspekter af nominalfrasen eller verbalfrasen. Som eksempler kan nævnes substantivernes tællelighed, kasus, adjektiver over for adverbier, verbernes tempusformer, etc.

Teaching methods
Kurset består i en kombination af forelæsninger, diskussioner og øvelser.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 138 hours
Expected literature

Hjulmand, Lise-Lotte & Helge Schwartz (2009): A Concise Contrastive Grammar of English for Danish Students. Samfundslitteratur, 3rd edition

Hjulmand, Lise-Lotte & Helge Schwartz (2008): A Concise Contrastive Grammar of English for Danish Students - Workbook. Samfundslitteratur, 3rd edition

Evt. supplerende litteratur opgives på semesterplan

Last updated on 19-07-2012