English   Danish

2012/2013  BA-IVK_GR2E  Grammar 2 - English

English Title
Grammar 2 - English

Course information

Language English
Exam ECTS 3.8 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
2. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Kursusansvarlig
    Bodil Helder - Department of International Business Communication
  • Fagansvarlig på engelsk
    Lill Ingstad - Department of International Business Communication
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 19-07-2012
Learning objectives
Målet for såvel Grammatik 1 som Grammatik 2 er, at den studerende:


  • tilegner sig en systematisk viden om det engelske sprogs grammatik og derved erhverver sig en referenceramme, der kan trækkes på i uddannelsens øvrige discipliner
  • styrker sin sproglige iagttagelsesevne
  • bliver bedre i stand til at producere korrekt og hensigtsmæssigt engelsk. På Grammatik 2 skal den studerende herudover foretage sprogrevision
Examination
Grammatik 2:
Type of test Written Exam
Marking scale 7-step scale
Second examiner No second examiner
Exam period May/June
Aids Closed Book
Duration 2 Hours
Skriftlig stedprøve i en række områder inden for grammatikken, herunder kontrastive aspekter, identifikation af grammatiske fejlkilder, korrektion af/forklaring på manglende acceptabilitet. Den eksamensforberedende undervisning er afviklet på Grammatik 1 og 2. Eksamen tæller 3,75 ECTS.

Syge-/omprøve

Afvikles som den ordinære, jf. dog § 16, stk. 2 i studieordningen.

Afholdelse af syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• identificere og redegøre kort for brugen af en given grammatisk kategori i en tekst (f.eks. numerus, person, genus, kasus, tempus, diatese og aspekt) samt for kongruens og ledstilling
• identificere og redegøre kort for grammatiske områder i en tekst, der typisk volder problemer for danskere (f.eks. tællelighed, tempus og ledstilling), herunder evt. oversætte enkeltsætninger til dansk
• foretage sprogrevision af en mindre tekst eller tekstuddrag
Course content

Kurset arbejder videre med udvalgte områder af engelsk grammatik, som volder danskere problemer, når de kommunikerer på engelsk. De emner, der behandles i 2. semester, vedrører bl.a. verbalfrasen (perfektive og progressive verbalformer, modalverber etc.), kongruens og ledstilling.

I tilknytning til kurset udarbejdes der et mindre antal skriftlige opgaver.

Teaching methods
Kurset består i en kombination af forelæsninger, diskussioner og øvelser.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 104 hours
Expected literature

Hjulmand, Lise-Lotte & Helge Schwartz (2009): A Concise Contrastive Grammar of English for Danish Students. Samfundslitteratur, 3rd edition.

Hjulmand, Lise-Lotte & Helge Schwartz (2008): A Concise Contrastive Grammar of English for Danish Students - Workbook. Samfundslitteratur, 3rd edition.

Last updated on 19-07-2012