English   Danish

2012/2013  BA-IVK_OEF  Economic situation - French

English Title
Economic situation - French

Course information

Language French
Exam ECTS 10 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
6. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Department of International Business Communication
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 19-07-2012
Learning objectives
Målet med kurset er at den studerende skal tilegne sig kendskab til og forståelse af grundlæggende økonomiske sammenhæng med fokus på dansk-franske forhold. Den studerende skal kunne udtrykke sig såvel skriftligt som mundtligt på korrekt fransk inden for dette område. Brug af relevante hjælpemidler og specifik fagterminologi indgår som en vigtig del af kurset.
Prerequisite
Skriftlig prøve 2 og mundtlig prøve 2 baserer sig dels på undervisningen på 6. semester, dels på undervisningen de foregående semestre, se mål- og prøvebeskrivelser nedenfor.
Examination
The exam in the subject consists of three parts:
Skriftlig prøve 2A - Oversættelse fra dansk til fransk:
Weight 25%
Type of test Written Exam
Marking scale 7-step scale
Second examiner External examiner
Exam period May/June, Prøvebeskrivelse:
I eksamensterminen på 6. semester afholdes skriftlig stedprøve inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold bestående af 2A og 2B. Du skal indstille dig til den samlede prøve første gang du går op. De to dele af prøven kan afvikles på én og samme dag. Hvis det er tilfældet, vil der være mindst 1 times pause imellem de to.
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration Please, see the detailed regulations below
Varighed: 2 1/2 time. Oversættelse fra dansk til fransk. Omfang: 3/4 normalside. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 2,5 ECTS og vægter 1 på eksamensbevis.

Skriftlig prøve 2

Syge-/omprøve

Afvikles som den ordinære prøve, jf. dog § 16, stk. 2 i studieordningen. Man kan kun gå til syge-/omprøve i den del der ikke er bestået, eller man har været syg ved. Øvrige bestemmelser som ovenfor.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Skriftlig prøve 2B - Oversættelse fra fransk til dansk:
Weight 25%
Type of test Written Exam
Marking scale 7-step scale
Second examiner External examiner
Exam period May/June, Prøvebeskrivelse:
I eksamensterminen på 6. semester afholdes skriftlig stedprøve inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold bestående af 2A og 2B. Du skal indstille dig til den samlede prøve første gang du går op. De to dele af prøven kan afvikles på én og samme dag. Hvis det er tilfældet, vil der være mindst 1 times pause imellem de to.
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration Please, see the detailed regulations below
Varighed: 2 1/2 time. Oversættelse fra fransk til dansk. Omfang: 3/4 normalside. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 2,5 ECTS og vægter 1 på eksamensbevis.

Skriftlig prøve 2

Syge-/omprøve

Afvikles som den ordinære prøve, jf. dog § 16, stk. 2 i studieordningen. Man kan kun gå til syge-/omprøve i den del der ikke er bestået, eller man har været syg ved. Øvrige bestemmelser som ovenfor.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Mundtlig prøve 2:
Weight 50%
Type of test Oral Exam
Marking scale 7-step scale
Second examiner External examiner
Exam period May/June, Prøvebeskrivelse:
Ved udgangen af 6. semester afholdes prøve på basis af fastlagt pensum. Pensum
defineres som en række emner inden for erhvervs- og/eller samfundsreleaterede forhold. Der tages
udgangspunkt i en uset tekst eller videooptagelse på fransk.
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration Please, see the detailed regulations below
Forberedelse: 40 min. Eksamination: 20 min. inkl. votering. Omfang af tekst el. videooptagelse: Tekst: ca. 2 NS. Videooptagelse: Maks. 5 min. Hjælpemidler: Til selve eksamen: Noter udarbejdet i forberedelsen. I forberedelsen: Alle skriftlige hjælpemidler. Bedømmelse: 2 karakterer: 1 for indhold og 1 for mundtlig sprogfærdighed, hver tæller 2,5 ECTS. Hver karakter vægter 1 på eksamensbevis.

Sygeprøve:
Som den ordinære prøve.
Omprøve:
Har den studerende ikke bestået nogen af delene, afvikles prøven som den ordinære prøve.
Har den studerende ikke bestået indhold: Prøven afvikles som den ordinære dog gives der kun karakter for indhold
Har den studerende ikke bestået mundtlig sprogfærdighed: Prøven er en muntlig prøve på 10 min inkl. votering. Der er 40 min. forberedelse. Eksaminationen baserer sig på et emne inden for pensum. En uge før eksamen får den studerende oplyst 3 emner. Ved eksamen trækker den studerende det konkrete emne.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Examination
Skriftlig prøve 2
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne
• forstå en tekst om et alment erhvervsrelevant eller juridisk emne med alle detaljer, der er væsentlige
for opgavens løsning
• gengive et fagspecifikt indhold på målsproget så præcist, som den konkrete oversættelsessituation
tillader
• anvende et i forhold til kommunikationssituationen passende og varieret ordforråd, herunder den
relevante fagterminologi
• overholde de sproglige og stilistiske konventioner, som er typiske for de enkelte genrer
• udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning,
morfologi, syntaks og ortografi og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion

Mundtlig prøve 2
Målbeskrivelse:
For så vidt angår indholdet af prøven, skal den studerende kunne
• forstå en aktuel autentisk fransk tekst eller videooptagelse, således som den fremtræder i en saglig behandling af emnet, og give en sammenhængende fremstilling på fransk af hovedindholdet og alle væsentlige detaljer
• placere teksten eller videooptagelsen inden for fagområdet generelt, relatere den til den aktuelle samfundssituation/-debat og redegøre for erhvervs- og/eller samfundsspecifikke fænomener og forhold i teksten

For så vidt angår det sproglige niveau, skal den studerende kunne
• udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets udtale og intonation, morfologi og syntaks og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• anvende et stort og varieret ordforråd, herunder den relevante fagterminologi
• indgå i dialog med eksaminator
• deltage selvstændigt og aktivt i situationen.
Course content

Der arbejdes komparativt med forskellige samfunds- og erhvervsøkonomiske områder i de 2 lande med inddragelse af den tilhørende fagterminologi. Der arbejdes intensivt med oversættelse mellem dansk og fransk af økonomiske tekster, ligesom der arbejdes med mundtlige fremlæggelser på fransk.

Teaching methods
Holdundervisning, gruppearbejde og selvstændige opgaver.hvor der arbejdes med seminaropgave, individuelle opgaver samt fremlæggelser.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 275 hours
Expected literature

Litteratur fremgår af semesterplan

Last updated on 19-07-2012