English   Danish

2012/2013  BA-IVK_PFF  Political conditions - The company and industrial relations 2 - French

English Title
Political conditions - The company and industrial relations 2 - French

Course information

Language French
Exam ECTS 7.5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
4. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Department of International Business Communication
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 19-07-2012
Learning objectives
Kurset består af to delkurser (se nedenfor), der udprøves samlet.

Politiske forhold
Den studerende skal fordybe sig mere indgående i franske samfundsforhold, herunder de politiske forhold,dvs. kunne redegøre for og kritisk tage stilling til aktuelle sociale eller politiske samfundsforhold i Frankrig. Målet er samtidig at den studerende forbedrer sin mundtlige kommunikationsevne på fransk.

Virksomheden og arbejdsmarkedsforhold 2
Målet med kurset er at den studerende udbygger sin viden om socioøkonomiske forhold samt sin indsigt i og forståelse for franske traditioner og værdinormer. Samtidig skal den studerende forbedre sin mundtlige kommunikationsevne på fransk.
Prerequisite
Mundtlig prøve 1 baserer sig dels på undervisningen på 4. semester, dels på undervisningen de foregående semestre.
Examination
Mundtlig prøve 1:
Type of test Oral with Written Assignment
Marking scale 7-step scale
Second examiner External examiner
Exam period May/June
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration Please, see the detailed regulations below
Forberedelsestid: Ingen. Eksaminationstid: 20 min. inkl. votering. Hjælpemidler: Skriftligt oplæg.

Den skriftlige opgave: Længde af opgave: Maks. 3 normalsider ekskl. bibliografi. Opgaven afleveres i 3 eksemplarer på BA sekretariatet.

1 karakter for indhold. Karakteren er udtryk for en helhedsbedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation

Syge-/omprøve
Afvikles som den ordinære. Eksaminationen kan tage udgangspunkt i det oprindelige oplæg; du kan også vælge at udarbejde et nyt. Opgaven skal afleveres i 3 eksemplarer på BA sekretariatet ved tilmelding til syge/omprøve uanset om det er det oprindelige oplæg eller et nyt udarbejdet oplæg.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Examination
Målbeskrivelse:

Den studerende skal kunne:
• identificere og formulere en fagrelevant problemstilling inden for pensum i erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold
• indsamle relevante data og information til belysning af problemstillingen samt forholde sig til, skabe
sig overblik over, analysere og strukturere de fundne data
• anvende relevante værktøjer og metoder på den pågældende problemstilling
• præsentere problemstilling, metodevalg, hovedelementer samt konklusion logisk og overskueligt i form af et kort skriftligt oplæg på fransk
• uddybe elementer og problemfelter fra det skriftlige oplæg samt argumentere logisk for og formidle den eller de valgte løsninger mundtligt på fransk i dialog med eksaminator
• sætte det skriftlige oplægs tema i relation til tilgrænsende dele af pensum
• udtrykke sig på fransk på en måde der ikke i nævneværdig grad hæmmer formidlingen af det skriftlige oplægs indhold og diskussionen heraf.

Prøvebeskrivelse: Prøven tager udgangspunkt i et skriftligt oplæg som den studerende udarbejder individuelt på baggrund af en selvvalgt problemstilling inden for pensum i erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold. Det skriftlige oplæg affattes på fransk. Problemstillingen skal godkendes af underviseren. Det skriftlige oplæg er et oplæg til diskussion under den mundtlige eksamen. Den skal indeholde en kort introduktion, som præsenterer den valgte problemstilling og baggrunden for valget af den. Desuden skal det skriftlige oplæg indeholde overvejelser om metodevalg, omtale af hvilke elementer og problemfelter der lægges vægt på, en kort konklusion samt en bibliografi. Ved den mundtlige eksamen, der er individuel og foregår på fransk, skal den studerende uddybe elementer og problemfelter fra det skriftlige oplæg. Eksaminators spørgsmål tager ligeledes udgangspunkt i oplægget. Tilgrænsende områder af pensum kan inddrages.
Course content

Politiske forhold
Med fokus på aktuelle forhold arbejdes der med den politiske struktur og de politiske partier. Hvor det er muligt, sammenholdes med tilsvarende forhold i Danmark.

Virksomheden og arbejdsmarkedsforhold 2
Med fortsat fokus på de områder hvor forholdene i Danmark og Frankrig adskiller sig fra hinanden, arbejdes der videre med arbejdsmarkedsforhold.

Teaching methods
Gælder begge delkurser.
Holdundervisning, studiekredse, gruppearbejde og individuelle fremlæggelser, såvel mundtligt som skriftligt. Undervisning og diskussion foregår fortrinsvis på fransk.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 207 hours
Expected literature

Litteratur fremgår af semesterplan

Last updated on 19-07-2012