English   Danish

2012/2013  BA-IVK_PROJ  Projekt - Europæiske studier

English Title
Project - European studies

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i international virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på Europæiske studier
    Katrine Ravn Jørgensen - Department of International Business Communication
Fagområde/Category
  • Political Science/Political Science
Sidst opdateret den 19-07-2012
Læringsmål
Målet med kurset er at de studerende:
  • kan anvende faktuel viden, teoretiske tilgange og metodiske færdigheder fra mindst to af de tidligere kurser på en tværeuropæiske problemstilling
  • kan formidle og fremstille dette i en skriftlig form i overensstemmelse med akademiske konventioner
Eksamen
Projekt:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Projektet udarbejdes i grupper à 2 - 4 studerende og må fylde maks. 16 normalsider. Det mundtlige forsvar er individuelt. Eksaminationstid: 20 min. inkl. votering heraf maks. 5 min til den studerendes oplæg. Hjælpemidler: Projektrapporten samt evt. stikord til oplæg.
Rapporten afleveres i 3 eksemplarer på BA sekretariatet.
Der er tale om en helhedsvurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige eksamination

Projektets emne og problemformulering skal godkendes af vejlederen. Den mundtlige eksamination foregår på dansk. Eksaminationen er individuel og foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og evt. censor. Der indledes med at den studerende mundtligt præsenterer et delaspekt ved den behandlede problemstilling. Derefter stiller eksaminator uddybende spørgsmål. Der tages udgangspunkt i projektrapporten, men det øvrige pensum fra faget kan inddrages i det omfang det er relevant.

Sygeprøve
Skriftlig del: Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af rapporten på grund af sygdom, kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indleverer en individuel udarbejdet disposition.
Mundtlig del: Hvis den studerende har deltaget i udarbejdelse af rapporten, men er syg den dag det mundtlige forsvar finder sted, går vedkommende til sygeprøve på baggrund af det fælles projekt.
Omprøve
Den studerende kan vælge at forbedre den første rapport eller udarbejde en helt ny. Bestemmelserne for selve prøven er de samme som for den ordinære. I forbindelse med syge-/omeksamen skal rapporten indleveres igen.
Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
· anvende faktuel viden, teoretiske tilgange og metodiske færdigheder fra mindst to af de tidligere kurser på en tværeuropæisk problemstilling
· formidle og fremstille dette i en skriftlig form i overensstemmelse med akademiske konventioner
· formulere, afgrænse og analysere en tværeuropæisk problemstilling systematisk og veldokumenteret
· vælge relevante kilder til behandling af den valgte problemstilling
· anvende og kombinere relevante videnselementer, teorier og metoder fra flere af de i studiet indgåede kurser
· forfatte projektet i en velstruktureret, sammenhængende og forståelig form og i et klart og korrekt sprog
· præsentere et delaspekt ved den i projektet behandlede problemstilling og anskue det selvstændigt og analytisk
· besvare uddybende spørgsmål fyldestgørende og reflekterende.

Prøvebeskrivelse:
Rapport: Projektrapporten skal tage udgangspunkt i en konkret foreliggende problemstilling som er identificeret i samarbejde med en virksomhed, organisation, myndighed eller anden ekstern sparringspartner. I særlige tilfælde kan studienævnet dog dispensere fra sidstanførte krav. Problemformuleringen skal have et europæisk perspektiv, og projektet skal anvende teorier og metoder fra to eller flere af fagets kurser. Projektet indebærer selvstændig problemformulering, litteratursøgning og -valg, analyse, vurdering og konklusion. De studerende afleverer en skriftlig projektrapport, som skal indeholde en sammenhængende fremstilling af den faglige undersøgelse. I det omfang rapportens sproglige udformning vanskeliggør forståelsen af indholdet og/eller skæmmer det stilistiske helhedsindtryk i nævneværdig grad, vil det trække ned ved den samlede bedømmelse. Dette gælder, uanset sproget.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Arbejdet med projektet er i sagens natur en selvstændig proces for den enkelte projektgruppe, hvor forløbet i høj grad afhænger af gruppens valg af problemstilling og de til dennes behandling påkrævede konkrete aktiviteter m.h.t. informations- og dokumentationssøgning, læsning af relevant faglitteratur, empiriske undersøgelser, analyser, gruppediskussioner, skrive- og redigeringsarbejde osv.

Til hver projektgruppe vil der være knyttet en vejleder, hos hvem gruppens medlemmer vil kunne søge råd, anbefalinger og kommentarer undervejs i processen.

Undervisningsformer
Indledende fællesforelæsninger om projektarbejde samt vejledning
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 138 timer
Yderligere oplysninger
Rapporten skal som hovedregel skrives på dansk. Hvis særlige forhold taler herfor, kan rapporten med studienævnets godkendelse skrives på et af de 4 fremmedsprog som indgår i uddannelsen. En forudsætning er at vejleder og censor accepterer at bedømme rapporten skrevet på det pågældende sprog.
Foreløbig litteratur

Litteraturen fremgår i semesterplan

Sidst opdateret den 19-07-2012