English   Danish

2012/2013  BA-IVK_SK2T  Language knowledge 2 - German

English Title
Language knowledge 2 - German

Course information

Language German
Exam ECTS 5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Autumn
1. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på tysk
    Mette Skovgaard Andersen - Department of International Business Communication
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 19-07-2012
Learning objectives
Et endemål for den samlede uddannelse i tysk er at de studerende skal kunne forstå og kritisk vurdere tyske tekster, både i skrift og tale, samt producere sådanne tekster i overensstemmelse med sprogets normer.
Inden for rammerne af dette overordnede mål gælder for dette kursus og Sprogkundskab III det fælles delmål at de studerende skal:
  • have et basalt kendskab til almen sprogteori og være fortrolige med dele af det sprogvidenskabelige begrebsapparat
  • have generel indsigt i det tyske sprogs system og anvendelsesmuligheder og være i besiddelse af praktiske grammatikkundskaber
Examination
Sprogkundskab 2:
Type of test Written Exam
Marking scale Pass / Fail
Second examiner No second examiner
Exam period December/January
Aids Closed Book
Duration Please, see the detailed regulations below

Prøven er en skriftlig stedprøve uden hjælpemidler. Varighed: 45 minutter
Test i praktisk grammatik. Prøven afholdes i eksamensterminen.

Syge-/omprøve

Som den ordinære, jf. § 16, stk. 2 i studieordningen.
 

Afholdelse af syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• lingvistisk terminologi inden for basal morfologi og syntaks
• indsætte den korrekte form af adjektiver i eksempelsætninger under hensyntagen til kongruens- og rektionsforhold, komparation, adjektivisk hhv. substantivisk anvendelse og ortografi
• indsætte den korrekte form af substantiver i eksempelsætninger under hensyntagen til kongruens- og rektionsforhold, numerusbøjning og ortografi
• indsætte den korrekte form af artikler i eksempelsætninger under hensyntagen til kongruens- og rektionsforhold
• indsætte den korrekte form af verber i eksempelsætninger under hensyntagen til kongruens- og rektionsforhold, stærk/svag bøjning, tempus, verbklasse (løst hhv. fast sammensat verbum og ortografi)
• indsætte den korrekte form af pronominer i eksempelsætninger under hensyntagen til kongruens- og rektionsforhold, adjektivisk hhv. substantivisk anvendelse og ortografi
Course content

Sprogkundskab 2 videreføres i Sprogkundskab 3 og 4, og de 3 kurser udgør tilsammen en helhed.

Kurset består af følgende delemner: teoretisk og praktisk grammatik.

 

I Teoretisk grammatik gives der en elementær indføring i dele af den moderne sprogvidenskab der er relevante for den praktiske beskæftigelse med og beherskelse af det tyske sprog, med følgende emner:

  • konstituens og dependens
  • brugen af fleksionsformerne
  • verbernes valens
  • præpositionernes rektion

I Praktisk grammatik behandles en række grammatiske emner ud fra en praktisk synsvinkel.

Teaching methods
Holdundervisning og praktiske øvelser med vejledning. Desuden foretages der løbende evaluering i undervisningen i form af opgaver og tests.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 138 hours
Expected literature

Bruun Hansen, Agneta/Stenestad, Elva/Eriksen, Carl Collin (2005). Gyldendal Tysk Grammatik, Gyldendal, 2. oplag

Colliander, Peter et al (2006). Kompendium til Sprogkundskab II, 1. semester , Samfundslitteratur

Colliander, Peter (2002): Tysk Basislingvistik, Handelshøjskolens Forlag, 2. oplag.

Last updated on 19-07-2012