English   Danish

2012/2013  BA-IVK_SK4T  Language knowledge 4 - German

English Title
Language knowledge 4 - German

Course information

Language German
Exam ECTS 5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Autumn
3. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på tysk
    Mette Skovgaard Andersen - Department of International Business Communication
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 19-07-2012
Learning objectives
Et endemål for den samlede uddannelse i tysk er at de studerende skal kunne forstå og vurdere tyske tekster kritisk, både i skrift og tale, samt producere sådanne tekster i overensstemmelse med sprogets normer.
Inden for rammerne af dette overordnede mål gælder for dette kursus og Sprogkundskab III det fælles delmål at de studerende skal:
  • have et basalt kendskab til almen sprogteori og være fortrolige med dele af det sprogvidenskabelige begrebsapparat
  • have generel indsigt i det tyske sprogs system og anvendelsesmuligheder og være i besiddelse af praktiske grammatikkundskaber
Examination
sprogkundskab 4 - Mundtlig prøve :
Type of test Oral Exam
Marking scale 7-step scale
Second examiner Second internal examiner
Exam period December/January
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration Please, see the detailed regulations below
Forberedelsestid: 40 minutter. Eksaminationstid: 20 minutter inkl. votering Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler

Mundtlig prøve i alle emner der har været genstand for undervisningen i Sprogkundskab 2, 3 og 4, både teoretiske og praktiske. Der forudsættes desuden kendskab til det tyske sprogs elementære grammatik som fx bøjningssystemet selv om dette ikke har været direkte undervisningsgenstand. Prøven tager udgangspunkt i et eller flere tekstudsnit. Der kan stilles et eller flere konkrete spørgsmål, og eksaminanden skal give relevante grammatiske kommentarer til understregede passager i tekst-udsnittet/-udsnittene.

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Ud over de under Sprogkundskab 2 og 3 specificerede læremål skal den studerende kunne:
- analysere en sætning i umiddelbare konstituenter og identificere konstituenternes form og funktion under anvendelse af lingvistisk terminologi og syntaktisk metode
- give en systematisk redegørelse for et grammatisk emne under anvendelse af lingvistisk terminologi og metode og under anvendelse af konkrete eksempler fra de(n) foreliggende tekst(er).

Grammatiske emner kan være:
• Valens
• Passiv
• Præpositioner
• Kongruens og rektion
• Modalitet, herunder især modusbrug i inddirekte citater
• Verbalsubstantiver og deres valens
• Topologi
• Syntaktiske funktioner
• Kasusbrug
- redegøre for grammatiske fænomeners brugsbetingelser under inddragelse af relevante pragmatiske og stilistiske overvejelser, fx kasusbrug ved præpositioner som wegen og während
- kommentere morfologiske eller syntaktiske fænomener i teksten under anvendelse af lingvistisk terminologi og metode og under inddragelse af relevante pragmatiske og stilistiske overvejelser
Course content

Uddybning af sprogkundskab 2 og sprogkundskab 3.

Teaching methods
Holdundervisning og praktiske øvelser og vejledning.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 138 hours
Expected literature

Colliander, Peter (2002): Tysk Basislingvistik, Handelshøjskolens Forlag, 2. opslag

Bruun Hansen, Agnete/Stenestad, Elva/Eriksen, Carl Collin (2005). Gyldendal Tysk Grammatik, Gyldendal, 2. oplag (eller senere)

Kompendium til Sprogkundskab IV. Øvelses- og opgavekompendium. Samfundslitteratur.

Last updated on 19-07-2012