English   Danish

2012/2013  BA-IVK_SP2F  Language description and language production 2 - Business Communication 3 - French

English Title
Language description and language production 2 - Business Communication 3 - French

Course information

Language French
Exam ECTS 7.5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
4. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Department of International Business Communication
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 19-07-2012
Learning objectives
Kurset beståer af to delkurser (se nedenfor), der udprøves samlet.

Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 2
Målet med kurset er at den studerende tilegner sig en grundlæggende viden om modus, ledsætninger og infinitte verbaler samt videreudvikler sin evne til at oversætte mellem dansk og fransk og til at formulere sig frit på fransk og dansk inden for bestemte teksttyper.

Virksomhedskommunikation 3
Den studerende skal på basis af en situationsbeskrivelse selvstændigt kunne formulere virksomhedsrelevante tekster på fransk i overensstemmelse med sprogets regler og de normer der gælder for den pågældende kommunikationssituation.
Prerequisite
Skriftlig prøve 1 baserer sig dels på undervisningen på 4. semester, dels på undervisningen de foregående semestre.
Examination
Skriftlig prøve 1
Skriftlig prøve 1:
Type of test Written Exam
Marking scale 7-step scale
Second examiner External examiner
Exam period May/June
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration Please, see the detailed regulations below
Lodtrækning. Studerende skal enten op i 1A eller 1B (offentliggøres 14 dage før eksamen).
1A)  Referat på dansk af fransk tekst om et emne inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold.
eller
1B) Selvstændig udarbejdelse af en virksomhedsrelevant tekst på fransk på basis af et oplæg.

Varighed: 2 1/2 time.
Oplæg: maks. 3 normalsider. Besvarelse: ca. 3/4 normalside. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder.

Syge-/omprøve
Som den ordinære, jf. dog § 16, stk. 2 i studieordningen.

 

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Examination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• producere tekster på dansk og fransk som overholder de sproglige og stilistiske konventioner for almindeligt forekommende genrer inden for området
• vælge den rette genre og tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
• udtrykke sig såvel på fransk som på dansk uden kommunikationsforstyrrende fejl i forhold til opgaven og målgruppen
• anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den relevante fagterminologi

Mere specifikt skal den studerende i forbindelse med 1A derudover kunne:
• forstå en længere tekst og uddrage de informationer som ud fra opgaveformuleringen er væsentlige for modtageren af målteksten
• præsentere disse informationer korrekt og neutralt, klart og velstruktureret og på en måde der er tilpasset målgruppen og formålet med referatet.

Lodtrækning. Studerende skal enten op i 1A eller 1B (offentliggøres 14 dage før eksamen).
Course content

Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 2
Modus, ledsætninger og infinitte verbaler. Den studerende trænes i sprogproduktion på fransk og dansk.

 

Virksomhedskommunikation 3
Der arbejdes med forskellige genrer inden for den uregelmæssige del af forretningsgangen og deres sproglige realisering i praksis. Der trænes fortsat i såvel mundtlig som skriftlig oversættelse til og fra fransk, og fokus er også i dette kursus rettet mod den selvstændige skriftlige sprogproduktion på fransk på basis af situationsbeskrivelser og tekstoplæg.

Teaching methods
Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 2
Holdundervisning og udarbejdelse af forskellige selvstændige opgaver mundtligt såvel som skriftligt på fransk og dansk.

Virksomhedskommunikation 3
Holdundervisning med udarbejdelse af forskellige selvstændige opgaver mundtligt såvel som skriftligt på fransk og dansk.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 207 hours
Expected literature

Litteraturen fremgår af semesterplan

Last updated on 19-07-2012