English   Danish

2012/2013  BA-IVK_SP2S  Language description and language production 2 - Spanish

English Title
Language description and language production 2 - Spanish

Course information

Language Spanish
Exam ECTS 5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
2. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på spansk
    Carsten Jacob Humlebæk - Department of International Business Communication
  • Kursusansvarlig
    Louise Denver - Department of International Business Communication
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 20-07-2012
Learning objectives
Det fælles mål for Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 1, 2 og 3 er at den studerende tilegner sig viden om og forståelse af det spanske sprogs opbygning med henblik på korrekt afkodning og produktion af grammatiske strukturer, samt at den studerende opnår færdigheder i analyse i primære led samt bestemmelse af leddenes materiale.

I sprogbeskrivelse og sprogproduktion 2 lægges fokus på verbalkategorierne tempus, modus, aspekt og diatese (aktiv, passiv).
Examination
Skriftlig stedprøve inden for Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 2:
Type of test Written Exam
Marking scale 7-step scale
Second examiner No second examiner
Exam period May/June
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration Please, see the detailed regulations below
Varighed: 90 minutter. Bedømmelse: En samlet karakter. Del 1 vægter 2/3. Del 2 vægter 1/3. Prøven består af: Del 1A: Indsætnings- og/eller sprogrevisionsopgave Del 1B: Oversættelse af relativt enkle sætninger og tekster fra dansk til spansk Del 2: Sætningsanalyse med anvendelse af den relevante fagterminologi Prøven kan bestå af del 1A OG 1B eller del 1A ELLER 1B mens del 2 altid vil indgå. Dette bestemmes af kursusansvarlig.

Syge-/omprøve

Som den ordinære, jf. § 16, stk. 2 i studieordningen.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Examination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• indsætte den korrekte form af en given grundform i en spansk tekst
• revidere en spansk tekst som er behæftet med fejl, inden for et emneområde der indgår i pensum på Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 1 samt Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 2
• oversætte relativt enkle sætninger og tekster til spansk
• analysere mere komplekse spanske tekster på sætnings- og sætningsledsniveau samt bestemme ledmaterialet
• anvende den relevante grammatiske terminologi
Course content

Præsentation af og træning i det spanske sprogs (morfologi og) syntaks med fokus på verbalkategorierne tempus, aspekt og modus, adverbier, præpositioner og ledstilling. Fortsat træning i analyse af sætninger i primære led mht. funktion og materiale.

Teaching methods
Holdundervisning hvor træningen i produktion af grammatiske strukturer foregår ved hjælp af forskellige former for mundtlige og skriftlige øvelser og oversættelser af mindre tekster. Opgaverne løses individuelt og i grupper.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 138 hours
Expected literature

Louise Denver: Sproglige puslerier – om sætningsdannelse i spansk, Frederiksberg: Samfundslitteratur

Marietje Hastrup og Lise Thorup Lauridsen: La Gramática - spansk grammatik. Gyldendal (Gyldendals Gymnasiale Grammatikker) 2008

Evt. supplerende litteratur opgives på semesterplan

Last updated on 20-07-2012